Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

OPERACJA WŁASNA NR 7/2021/OW

 Zwiększenie kwoty dofinansowania :

Protokół z posiedzenia Rady w dn. 14.03.2023 - tutaj

Lista obecności z posiedzenia Rady -tutaj

Uchwała nr 1 w sprawie zatwerdzenia rejestru interesu - tutaj

Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia kwoty wsparcia  - tutaj

Wniosek Zarządu o zwiększenie kwoty wsparcia na operację własną-tutaj

 

 

Protokół z posiedzenia Rady w dn. 7.10.2021 - tutaj

Lista obecności z posiedzenia Rady -tutaj

Uchwała nr 1 w sprawie zatwerdzenia rejestru interesu - tutaj

Uchwała nr 2 w sprawie wybrania operacji własnej LGD do dofinansowania - tutaj

 

 III rozpoznanie - w związku ze zwiększeniem kwoty operacji:

zapytania ofertowe mapa ścienna - tutaj i formularz ofertowy do edycji - zał. Protokół z rozpoznania cenowego - tutaj

zapytania ofertowe tablica z mapą turystyczną dla szkół  - tutaj i formularz ofertowy do edycji - zał.   Protokół z rozpoznania cenowego - tutaj

 

 

II rozpozanienie - w związku z rozwiązaniem umowy:

 zapytania ofertowe eksponat - tutaj i formularz ofertowy do edycji - zał.

Protokół z rozpoznania cenowego - tutaj

 

 I rozpoznanie:

zapytania ofertowe  eksponat - tutaj  i formularz ofertowy do edycji -  zał.

Protokół z rozpoznania cenowego - tutaj

 

 

Brak zgłoszeń zamiaru realizacji - do 25.06.2021r.

W związku z umieszczeniem w dniu 25.05.2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Nr 7/2021/OW pn. „Czy wiesz jak tworzyły się Góry Kaczawskie? Działania na rzecz edukacji i promocji regionu”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 25.06.2021 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych – po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, Zarząd Stowarzyszenia przekaże do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

 

 

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 7/2021/OW
z dn. 26.05.2021r.

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Operacja pod tytułem „Czy wiesz jak tworzyły się Góry Kaczawskie? Działania na rzecz edukacji i promocji regionu”, której realizacją zainteresowana jest LGD ma na celu podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów – poprzez wykonanie innowacyjnego i unikatowego eksponatu wyjaśniającego w sposób interaktywny i przystępny proces powstania gór zrębowych, wykorzystanie go podczas wszelkiego rodzaju imprez oraz warsztatów, organizację wydarzenia kulturowo – edukacyjnego promującego region, opracowanie i wydruk plansz informacyjnych/instrukcji do modelu.

W związku z powyższym Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 25.06.2021r. do godz. 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Wskazanie zakresu tematycznego operacji:
I. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt. 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).

II. Zakres tematyczny wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023 poprzez realizację:
- Celu ogólnego nr I: Zrównoważony rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów w oparciu o jej lokalne zasoby, przedsiębiorczych mieszkańców i zintegrowane społeczeństwo
- Celu szczegółowego nr 3. Podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów
- Przedsięwzięcia: 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów
- Wskaźniku produktu: Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje – 1 szt.

III. Realizacja operacji będzie obejmować:
1. Wykonanie innowacyjnego i unikatowego eksponatu wyjaśniającego w sposób interaktywny i przystępny proces powstania gór zrębowych.
2. Organizację wydarzenia kulturowo – edukacyjnego promującego Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów, podczas którego zostanie zaprezentowany model oraz odbędą się prelekcje popularyzatorskie i podróżnicze, jak również wystawa fotograficzna zdjęć – wszystko o tematyce górskiej. W trakcie zaplanowanej imprezy odbędą się bezpłatne warsztaty edukacyjne przeprowadzone przez geologa w oparciu o wykonany eksponat. Wezmą w nim udział wszyscy chętni uczestnicy spotkania.
3. Wykorzystanie eksponatu podczas wszelkiego rodzaju imprez na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego, ale również poza jego granicami jako promocja walorów przyrodniczych regionu (pikniki edukacyjne, festyny, targi, wystawy, spotkania). Interaktywny model wesprze również warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z gmin należących do Partnerstwa Kaczawskiego.
4. Opracowanie i wydruk plansz informacyjnych/instrukcji do modelu.

Więcej informacji na temat planowanej informacji własnej można uzyskać w Biurze LGD, pod numerem tel. 76 872 87 18.

Wysokość środków na realizację operacji:
Forma wsparcia i intensywność pomocy: refundacja do 90% kosztów kwalifikowalnych z uwzględnieniem limitów wynikających z odpowiednich przepisów względem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Maksymalna kwota wsparcia - 50 000,00 zł zł
Minimalna całkowita wartość operacji - nie mniej niż 65 000,00 zł
Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej i wymaganej minimalnej liczby punktów:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia na stronie LGD www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.


Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:
1. Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnych LGD, tj. od 26.05.2021r. do 25.06.2021r. w dni pracy Biura LGD (dni robocze) w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.
3. Formularz zgłoszenia Wykonawca składa w formie papierowej osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną w Biurze LGD, które mieści się w Mściwojowie nr 54.
4. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS.
5. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie zostaną bez rozpatrzenia.
6. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wykonawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik LGD, przyjmując zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia zgłoszenia.
7. Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.
8. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z KRS.
9. Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
10. Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD tutaj.


Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Załącznik nr 2: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Załącznik nr 3: Lokalne kryteria wyboru na operację własną
Załącznik nr 4: Karta oceny zgodności operacji z LSR operacji własnych LGD.
Załącznik nr 5: Karta zgodności z PROW Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Załącznik nr 6: Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operację własną
Załącznik nr 7: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD
Załącznik nr 8: Karta oceny Wykonawców