Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażanie LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” obejmuje obszar gmin: Bolków, Krotoszyce, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja.

Zaangażowanie wielu mieszkańców, przedsiębiorców, radnych, wójtów, burmistrzów i sołtysów zaowocowało powstaniem Partnerstwa Kaczawskiego, w którym możemy współpracować na rzecz regionu. Dość długo zastanawialiśmy się, jakie cele wybrać i nad jakimi działaniami powinniśmy się skupić. Owocem naszych zbiorowych analiz i rozważań jest ten dokument - Lokalna Strategia Rozwoju - przygotowany z inicjatywy Stowarzyszenia Kaczawskiego w ramach Pilotażowego Programu LEADER i środków samorządów oraz Unii Europejskiej. Opracowana strategia posłuży nam do lepszego zarządzania i sterowania rozwojem naszego partnerstwa, ale również do udziału w programie LEADER w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 wdrażanym przez Lokalną Grupę Działania na obszarze partnerstwa i Samorząd Województwa na terenie Dolnego Śląska. Uznaliśmy, że główne nasze starania będą koncentrowały się na wykorzystaniu wielkiego bogactwa przyrodniczo-kulturowego Gór i Pogórza Kaczawskiego oraz mieszkańców, którzy zaczynają nazwać siebie Góralami Kaczawskimi. Oferowane przez naszych przodków oraz przyrodę dary posłużą nam wszystkim do poprawienia warunków życia i zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich.

Mamy nadzieję, że nasza partnerska współpraca w dużej mierze przyczyni się do rozwoju naszego regionu. W tym celu konieczne jest osobiste zaangażowanie się wszystkich mieszkańców w realizację zawartych w tym dokumencie działań.

Nasze cele

GOSPODARKA W REGIONIE
 

Cel ogólny I: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cele szczegółowe:
1.1. Rozpoznanie, wsparcie i wykorzystanie produktów lokalnych i usług utożsamianych z regionem.
1.2. Aktywna promocja Krainy Wygasłych Wulkanów oraz jej oferty produktowo – usługowej.

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I JEJ AKTYWIZACJA
 
Cel ogólny II: Aktywizacja obszarów wiejskich oraz integracja mieszkańców.

Cele szczegółowe:
2.1. Podniesienie atrakcyjności działań Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o współpracę międzysektorową.
2.2. Podniesienie świadomości, aktywności, umiejętności i wiedzy mieszkańców i organizacji pozarządowych dla tworzenia warunków rozwoju Partnerstwa Kaczawskiego.
2.3. Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz rozbudowa infrastruktury sprzyjającej pobudzaniu aktywności lokalnej oraz wypoczynku i rekreacji.

ŚRODOWISKO NATURALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE
 
Cel ogólny III: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych kulturowych jako najcenniejszych atutów Krainy Wygasłych Wulkanów.

Cele szczegółowe:
3.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczo – kulturowych do rozwoju regionu.
3.2. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, w tym najcenniejszych elementów architektury, wiejskiej zabudowy, obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym.

Uwaga! Nabór wniosków!

2013-09-20 (2997 dni temu)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje o anulowania naboru wniosków zaplanowanego w terminie 16.09.2013 – 11.10.2013r. w ramach działania 4.1/4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz jednocześnie informuje o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, wniosków w ramach wyżej wymienionych działań w kolejnym terminie: 7 października - 30 października 2013 r.

Nabór wniosków 2014

2014-06-12 (2732 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
Konkurs nr 2014/MP/XXI– nabór ostatni.