Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie Rady LGD i Posiedzenie

2022-05-17 (2 dni temu)

Dnia 16 maja br. odbyło się szkolenie Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz pracowników biura LGD Partnerstwo Kaczawskie pn. "Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków". Spotkanie odbyło się w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mściwojów i dotyczyło procesu oceny zgodności operacji z LSR, procesu oceny merytorycznej, wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny, jak również zasad prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celem ogólnym, celami szczegółowymi oraz przedsięwzięciami w ramach ogłoszonych konkursów:
21/2022- 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
22/2022 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
23/2022 - 3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
24/2022 - 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
25/2022 - 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne KWW

Odbyło się spotkanie focusowe

2022-05-17 (2 dni temu)

W dniu 16 maja br. odbyło się spotkanie focusowe dotyczące Ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023. Spotkanie miało miejsce w Sali Narad Urzędu Gminy Mściwojów i skierowane było do członków Zarządu LGD, Rady LGD oraz pracowników biura LGD.

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

2022-05-16 (3 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 23 maja 2022r. w poniedziałek o godz. 10.00 dla naborów przeprowadzonych w terminie od 20 kwietnia do 10 maja 2022r.

Zakończenie naborów wniosków w LGD

2022-05-10 (9 dni temu)

Dziś o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach pięciu naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”.

WNIOSEK NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 19.1 ZŁOŻONY

2022-04-29 (20 dni temu)

Informujemy, że 27 kwietnia 2022r. został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.