Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Kontakt

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

59-407 Mściwojów   

Mściwojów 54         

tel./fax - 768728718   kom. 609538810

e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

Biuro Stowarzyszenia czynne w dni robocze od 7:00 do 15:00

 

Prezes Stowarzyszenia - Piotr Pieniążek

 NIP: 695 14 89 860

REGON: 020871854

KRS: 0000317167

Nr ewidecynyjny producenta: 062965825

Bank Spółdzielczy w Jaworze o/ Mściwojów: 27 8647 1020 0214 6218 2000 0001

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 768728718

 

 Zapraszamy do odwiedzenia Krainy Wygasłych Wulkanów:

Razem ze Stowarzyszeniem Kaczawskim od wielu lat promujemy region Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Nasze wspólne strony promujące region:

www.gorykaczawskie.pl;   www.sudeckazagroda.pl; www.kaczawskie.pl

Więcej o Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów  - tutaj    oraz mapa atrakcji

 

 

 

 

 

Klauzula ochrony danych osobowych

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. będą miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane poniżej jako "RODO".
Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu czyli osobom fizycznym, w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym reprezentującym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wszystkich niezbędnych wg przepisów RODO informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 54. NIP: 695-14-89-860. REGON: 020871854. KRS: 0000317167, reprezentowane przez Zarząd.

Każda osoba biorąca udział w organizowanych szkoleniach i innych wydarzeniach oraz korzystająca ze wsparcia udzielonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych i wizerunku zgodnie z powyższymi przepisami.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów: ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) oraz ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).
Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) oraz ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).

Uprawnienia posiadacza danych.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku, gdy
przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c
RODO),
f) do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Wykonanie powyższych uprawnień można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia na
adres e-mail:lgd.kaczawskie@gmail.com.

 

 Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.
W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
usługi podanie danych, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, jest wymogiem ustawowym
oraz umownym i dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji umowy.
Niepodanie przez Państwa tych podstawowych danych osobowych spowoduje niemożność
zawarcia i realizacji umowy. Podanie takich danych osobowych, jak np. numer telefonu lub adres
e-mail jest dobrowolne, ich niepodanie w zasadzie nie zawsze będzie skutkowało odmową
zawarcia czy wykonania umowy. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł
kontaktować się z Państwem telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Środki ochrony danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi
przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom
nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 Zmiana przepisów.
W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub
zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych
osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych
osobowych.