Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

O nas

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą - w nowej kadencji od 17 kwietnia 2023r.:

  • Piotr Pieniążek - Prezes Zarządu
  • Żaneta Klonowska - Wiceprezes Zarządu
  • Męczyńska Gabriela - Skarbnik
  • Marzena Szkutnik - Członek Zarządu
  • Mikołaj Jałocha - Członek Zarządu

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Rada w ramach PROW 2014-2020:

W dniu 17 kwietnia 2023r.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”  na nową kadencję powołało nowy skład Rady Stowarzyszenia, która następnie się ukonstytuowała:

1. Grzegorz Kucab - g. Bolków, sektor publiczny
2. Anna Zabawa - g. Krotoszyce, sektor społeczny
3. Magdalena Sitarz-Plezia - wiceprzewodnicząca - g. Legnickie Pole, sektor społeczny
4. Lucyna Ochrombel - g. Męcinka, sektor społeczny
5. Elżbieta Stachurska - sekretarz -  g. Mściwojów, sektor społeczny
6. Katarzyna Bącal - g. Paszowice, sektor publiczny
7. Martyna Nowak - g. Pielgrzymka, sektor gospodarczy
8. Justyna Brasuń -  g. Ruja,  sektor społeczny
9. Maciej Zawierucha - wiceprzewodniczący - g. Świerzawa, sektor społeczny
10. Zofia Pyż - przewodnicząca - g. Wądroże Wielkie, sektor publiczny
11. Sławomir Kosz - m. Wojcieszów, sektor gospodarczy
12. Mariusz Garbera  - g. Zagrodno, sektor gospodarczy
13. Julia Kramarz - g. Złotoryja, sektor gospodarczy
14. Tadeusz Owczarek - m. Złotoryja, sektor gospodarczy

Komisja rewizyjna

W dniu 17 kwietnia 2023r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” na nową kadencję powołało nowy skład Komisji Rewizyjnej, która następnie się ukonstytuowała:

  • Beata Castaneda Trujillo – Przewodnicząca
  • Sławomir Maciejczyk – Członek
  • Mariola Kądziela – Członek

 

Pracownicy biura:

Gabriela Męczyńska - Dyrektor biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
Małgorzata Dubrowska - Specjalista ds. zarządzania projektami
Marta Cieślak - Specjalista ds. administracji i projektów

Monika Cychowska-Nowak - Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych

 

Partnerzy LGD- gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie":

MAPA naszej LGD od 23 czerwca 2015 r.

 

 Zapraszamy do odwiedzenia Krainy Wygasłych Wulkanów:

Razem ze Stowarzyszeniem Kaczawskim od wielu lat promujemy region Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Nasze wspólne strony promujące region:

www.gorykaczawskie.pl; www.sudeckazagroda.pl; www.kaczawskie.pl

Więcej o Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów - tutaj oraz mapa atrakcji - tutaj

 Stowarzyszenie Kaczawskie jest organizacją pożytku publicznego OPP i można wesprzeć nasz region, Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie oraz Program Grantowy "Działaj Lokalnie" poprzez przekazanie swojego 1% podatku  na Numer KRS 0000134817 lub wspierając darowizną na cele statutowe na NR KONTA 51 1050 1908 1000 0090 3047 3996 ING Bank Śląski.

 

Projekty Współpracy LGD:

Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych - Akronim: CENPROLOK - -realizacja 2022-2024

Projekt ma na celu: wsparcie i promocja produktów i usług lokalnych poprzez stworzenie Centrów produktów i usług lokalnych.
Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Łączna wartość operacji: 6 354 066,79 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez 4 partnerów:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” oraz

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Wartość zadań po stronie naszej LGD: 1 632 084,39 zł, która w większości przeznaczona będzie na adaptację budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA" na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa.

Centrum LAWA będzie pełniło nowe funkcje wystawienniczo-edukacyjne, co pozwoli organizować czasowe wystawy, a w przyszłości przygotować stałe ekspozycje lokalnej twórczości z obszaru Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Będzie to także dodatkowa przestrzeń na cele edukacyjno-integracyjne (organizacja jarmarków, warsztatów artystycznych i innych wydarzeń) z wydzielonym zapleczem sanitarnym, szatnią i pomieszczeniem socjalnym. Budynek będzie dostępny dla osób o specjalnych potrzebach, spełniając w ten sposób standardy i zalecenia Międzynarodowego Komitetu Geoparków UNESCO. Czas na realizację inwestycji jest bardzo krótki, ponieważ wszystkie projekty w ramach PROW 2014-2020 muszą zakończyć się w czerwcu 2024 r.

Rezultatami projektu będą:
1. Stworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych, które przyczynią się do wzmocnienia 4 marek lokalnych na obszarze LGD „Wrzosowa Kraina”, LGD „Łęgi Odrzańskie”, LGD Partnerstwo „Ducha Gór” oraz LGD „Partnerstwo Kaczawskie”.
2. Zwiększenie promocji produktów i usług lokalnych z obszaru 4 partnerów poprzez: stworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby.
3. Wymiana doświadczeń 4-ch partnerów w zakresie budowania i wdrażania marek lokalnych na Dolnym Śląsku.
Projekt jest innowacyjny i zintegrowany. Projekt zakłada wdrożenie zupełnie nowego na obszarze wszystkich partnerów jak i całym Dolnym Śląsku podejścia do produktu lokalnego i usług tj. utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych przyczyniając się tym samym do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich z terenu 3 partnerstw.
Wymiana doświadczeń, wzmacnianie i budowanie marek lokalnych dot. lokalnych produktów i usług odbywać się będzie na różnych etapach budowania/wdrażania marki lokalnej produktów i usług; dzieleniu się doświadczeniem we wdrożeniu procesu współpracy lokalnej, sieciowania usług i wzajemnej promocji lokalnie, korzystaniu z rozwiązań i doświadczeń innych partnerów w tym zakresie.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”-realizacja 2022-2023

Głównym celem projektu współpracy jest "wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w dziedzinach strategicznych dla rozwoju i funkcjonowania geoparków należących lub aspirujących do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych dla zrównoważonego rozwoju regionu", który wpisuje się również w standardy członkostwa w Światowej Sieci Geoparków UNESCO oraz spełnia rekomendacje i wytyczne, jakie nasz Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów jako aspirujący geopark otrzymał po wizycie ewaluacyjnej. Cel ten osiągniemy poprzez organizację wizyt studyjnych u każdego z partnerów, składających się z wyjazdów terenowych prezentujących dany geopark, oraz konferencji/seminarium/warsztatów obejmujących wymianę doświadczeń w ramach popularyzacji wiedzy naukowej dla edukacji, działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, ochronie georóżnorodności, współpracy ze szkołami/uczelniami wyższymi itp. Jednym z efektów projektu będzie wspólny folder promujący nasze Geoparki partnerów w kilku językach (polski, czeski, niemiecki, angielski). Każda z LGD realizuje również niezbędne dla popularyzacji swojego geoparku innowacyjne zadania. W LGD Perły Czarnej Nidy odbywają się eventy promujące region oraz powstają totemy ekspozycyjne, a także gadżety i materiały promocyjne. LGD Grupa Łużycka wyda grę i kolorowankę dla dzieci oraz gadżety promocyjne, natomiast LGD Partnerstwo Kaczawskie utworzy geoparkowe lapidarium w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie promujące najważniejsze skały wydobywane w naszym Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.
Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość operacji: 625 346 zł.

Wartość zadań po stronie naszej LGD:  78 450,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez 4 partnerów:Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”- Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – województwo dolnośląskie, Polska;
Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka – Geopark Łuk Mużakowa - województwo lubuskie, Polska;
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” – Geopark Świętokrzyski – województwo świętokrzyskie, Polska;
Geopark Český ráj o.p.s.. – Czechy.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją” -realizacja 2020-2021

Projekt współpracy pod tytułem „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Projekt ma na celu Zwiększenie wsparcia rozwoju zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług objętych markami lokalnymi 7-miu partnerów (LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kwiat Lnu, LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, LGD Wrzosowa Kraina, LGD Szlakiem Granitu oraz LGD Partnerstwo Kaczawskie).

Projekt skierowany był do lokalnych wytwórców i rękodzielników w celu zbudowania/wzmocnienia 7 marek lokalnych z Dolnego Śląska oraz promowania produktów i usług z obszaru poszczególnych LGD na turystycznej mapie Polski.
Partnerzy projektu:

1. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 1 maja 9 lok. użytkowy 2, 58-530 Kowary - Lider projektu, www.duchgor.org.
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, 58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33, www.kwiatlnu.eu.
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich", Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, www.lgdodra.pl.
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina", ul. Trzebnicka 7A-7B, lokal 4/2, 59-140 Chocianów, www.wrzosowakraina.pl.
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu", Udanin 86, 55-340 Udanin, www.lgd-szlakiemgranitu.pl.
6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, www.dobrawidawa.pl.
7. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów, www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl.

  Działania w projekcie/produkty:
1. Konferencje/warsztaty/seminaria dotyczące wdrażania marki lokalnej na terenie danego LGD, by rozpocząć lub wzmacniać procesy dotyczące marki lokalnej: informować, edukować partnerów i samorządy partnerskie, umożliwiać identyfikowanie się z lokalnymi zasobami, tradycjami, umożliwiać włączanie się podmiotów/osób w system marki lokalnej lub jej wspierania jako ważną gałąź turystyki i narzędzie promocji regionu danego regionu oraz Dolnego Śląska: 5 konferencji/warsztatów. 2. Spotkanie zespołu ds. marki: 3 spotkania.
3. Warsztaty dotyczące marki lokalnej (budowania/wzmacniania): 5 warsztatów.
4. Spotkania wymiany doświadczeń robocze: 2 spotkania robocze.
5. Opracowanie strategii wprowadzania na rynek marki lokalnej, w tym: opracowanie systemu identyfikacji wizualnej znaku - 4 szt., opracowanie i wdrożenie strategii promocji marki - 4 szt., wdrożenie strategii certyfikacji - 2 szt.
6. Wydawnictwa i promocja marki lokalnej, w tym: publikacje dotyczące marki lokalnej na terenie danego LGD - 3 publikacje, publikacja wspólna dla wszystkich marek - 1 publikacja, kampanie/artykuły: 9 szt, konkurs dot. produktów lokalnych 1 szt., gadżety promujące marki: 4 komplety.
7. Wizyty studyjne: 4 wyjazdy.
8. Warsztaty/szkolenia/pokazy dla uczestników marki dot. jakości własnych produktów i usług, inspiracji, wiedzy w zakresie brandu, etykiet, indywidualnej marki produktu/usługi oraz relacji z marką lokalną, warsztaty rzemieślnicze i pokazy: 17 warsztatów/pokazów.
9. Wydarzenia/eventy dotyczące produktów i usług lokalnych objętych marką lokalną: 2 wydarzenia. 10. Konferencja wspólna na zakończenie projektu, wymiana doświadczeń: 1 konferencja dla wszystkich LGD.

Rezultaty:
1. Zbudowanie/wzmocnienie 7 marek lokalnych na obszarze Dolnego Śląska.
2. Zwiększenie promocji produktów lokalnych z obszaru 7 partnerów poprzez: budowanie nowych marek lokalnych, warsztaty/szkolenia/spotkania/pokazy, publikacje i media, gadżety dot. marki lokalnej.
3. Wymiana doświadczeń 7-miu partnerów w zakresie budowania i wdrażania marek lokalnych na Dolnym Śląsku.

 

Wartość całego projektu:  657 466,34 zł

 Wartość zadań po stronie naszej LGD: 105 854,12 zł

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej" -realizacja 2012-2014

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader zrealizowaliśmy projekt pn. "Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej" w ramach działania "421 Wdrażanie projektów współpracy". Nasze działania polegały na rozbudowie infrastruktury służącej turystom i lokalnym społecznościom na obszarze poszczególnych LGD oraz przygotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych. Elementy małej infrastruktury turystycznej usprawnią ruch pieszo-rowerowy przy najatrakcyjniejszych zasobach przyrodniczo-kulturowych naszych regionów.

Zapraszamy do Powiatu Grodziskiego! Na stronie internetowej naszego Partnera znajdziecie Państwo wszelkie informacje o walorach turystycznych Ziemi Grodziskiej www.szgleader.pl