Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nabory PROW 2014-2020

Podstawowym działaniem LGD Partnerstwo Kaczawskie jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która uzyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramachInicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Realizacja Programu Leader wymaga od LGD przygotowania i organizacji naborów wniosków zgodnie z ustalonym harmonogramem naborów oraz zaplanowanymi w strategii celami, przedsięwzięciami i wskaźnikami. W związku z tym LGD określa rodzaje działań objętych konkursem, ustala wysokość środków dla każdego z nich, ogłasza konkurs, a następnie zgodnie z procedurą określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju dokonuje wyboru operacji do dofinansowania. Wszystkie działania maja charakter jawny, a kolejne etapy są dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. LGD na bieżąco monitoruje stan realizacji wskaźników i stan realizacji budżetu dla poszczególnych działań.
Dla sprawnego wdrożenia LSR LGD Partnerstwo Kaczawskie prowadzi szereg działań o charakterze: informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, a także badawczym.

 

Harmonogram naborów na lata 2017-2021- zał. do umowy ramowej

UWAGA! Generator wniosków na stronie ARIMR będzie zawieszony od 21.02.2017r. jeszcze w trakcie naszego naboru - tutaj  informacja i pismo

UWAGA! Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieszczono zaktualizowaną Informację pomocniczą do wypełniania biznesplanu oraz narzędzie pomocnicze do tabel finansowych, które w prawidłowy sposób pozwalają na wyliczenie m.in. NPV. - tutaj

 

DANE POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA 1 strony WNIOSKU:

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

Nr identyfikacyjny LGD (tzw.ewidecynyjny producenta) 062965825

Prosimy również o wpisanie - zgodnie z ogłoszeniem danego  nr naboru wniosku

Wypełnienie tych rubryk ułatwi i skróci przyjmowanie wniosku, a Państwo będą mieli pewność, do którego naboru składali wniosek na podstawie wypełnionej 1 strony Państwa wniosku.

Portal przetargowy w PROW 2014-2020 obowiązuje od 18 marca 2017 r.

Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, został uruchomiony 18 marca 2017r.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego jest jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

 Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

 - wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
- wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

 Wyżej wymieniony obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r.

W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych od dnia 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

 Natomiast dla spraw wszczętych i zakończonych podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

 WNIOSEK o nadanie uprawnień do portalu dostępny jest na stronie ARiMR

 

 OPERACJE WŁASNE LGD:

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 1/2018/OW z dn. 24.05.2018r. - tutaj 

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 2/2018/OW z dn. 24.05.2018r. - tutaj

 Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 3/2019/OW z dn. 25.01.2019r. - tutaj

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 4/2019/OW z dn. 25.01.2019r. - tutaj

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 5/2020/OW z dn. 29.01.2020r.  - nieważniona z powodu COVID-19- tutaj

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 6/2020/OW z dn. 9.10.2020r. - tutaj