Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno-konsultacyjne

2024-05-08 11:11

W dniu 7 maja 2024r. odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące podsumowania wdrażania dotychczasowej LSR w 2023r. i bieżącego stanu wykorzystania środków i zmian w budżecie LSR w ramach perspektywy 2014-2020 oraz omówienia proponowanych zmian do LSR na lata 2023-2027 i pozostałych dokumentów.

Dyrektor Biura LGD - Gabriela Męczyńska przedstawiła propozycje wykorzystania środków z dotychczasowej perspektywy z różnic kursowych, rezygnacji i odmów, które musimy wykorzystać w jak najwyższym stopniu, jeszcze do końca września 2024r. (projektowana jest zmiana rozporządzenia wydłużającego termin realziacji 19.2 do września 2024). Propozycja zmian konsultowana była również na Walnym Zebraniu Członków LGD.


Spotkanie odbyło się w nowej Remizie OSP Mściwojów, a poprowadziła je pani Gabriela Męczyńska, dyrektor biura LGD Partnerstwo Kaczawskie. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zmiany do LSR i regulaminu Rady LGD, a także propozycje procedur i kryteriów wyboru operacji i grantów.

Propozycja zmian konsultowana była również na Walnym Zebraniu Członków LGD.

Dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu.


Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -