Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Założenia LSR na lata 2016-2023

MIESZKASZ NA TERENIE PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO ?

!!! WDRAŻAJ Z NAMI LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023 !!!

Celem nowego programu Leader jest "wspieranie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Środki na realizację LSR będą przeznaczone dla mieszkańców i podmiotów z obszaru naszej LGD na podnoszenie kwalifikacji i poziomu aktywności naszych mieszkańców oraz tworzenie nowych firm i rozwój istniejących, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy, a także wykorzystanie i zachowanie lokalnych zasobów do poprawy jakości życia i atrakcyjności obszaru Krainy Wygasłych Wulkanów.

W dniu 17 maja 2016r. Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podpisał umowę nr 00001-6933-UM0110010/15 o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z harmonogramem naborów wniosków na kwotę:

  • 2 500 000 euro na wsparcie realizacji LSR tj. 10 mln zł
  • 50 000 euro na projekty współpracy tj.200 tys. zł
  • 562 500 euro na funkcjonowanie LGD i realizację planu komunikacyjnego, w tym aktywizację mieszkańców - tj. 2,25 mln zł

(Kurs euro - 4 zł/euro)

 Aneks 7   z   28.06.2019r. - bonus 11%:

- na wsparcie realizacji LSR tj. 11 100 000 zł
-  na projekty współpracy tj.400 tys. zł

Aneks 8    z  30.04.2020r. - bonus 10%:

 - na wsparcie realizacji LSR tj. 12 210 000 zł

 

 

 

 AKTUALNE   NABORY  W ZAKŁADCE NABORY PROW 2014-2020 - tutaj

 PODSTAWOWE DOKUMENTY:

Strategia LSR na lata 2016-2023 - aktualizacja 7 grudnia 2016r.,

aktualizacja z czerwca 2020 r.    aktualizacja z sierpnia 2020 r.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - aktualizacja z czerwca 2017r.   aktualizacja z czerwca  2020 r.
Harmonogram naborów - wersja z czerwca 2020 r.  wersja z wrzesnia 2020 r. wersja z marca 2021r.

Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - wersja z 7.12.2016r.   aktualizacja z czerwca 2020 r.

aktualizacja z czerwca 2021 r.