Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nowe trendy dla Partnerstwa Kaczawskiego

2022-08-01 02:51

W dniach 27-29 lipca 2022 r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyły się warsztaty w ramach planu włączenia społecznego w związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Mieszkańcy z obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie przez 3 dni uczestniczyli w warsztatach tematycznych pn. ,,Trendy, Kreatywność, Wizerunek”, które poprowadzili eksperci w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - dr Agnieszka Sobala-Gwosdz i dr hab. Krzysztof Gwosdz prof. UJ, oraz dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - ekspert w dziedzinie badań strategicznych i regionalnych.
Ogromna wiedza uczestników reprezentujących różne grupy interesu w swoich gminach oraz zaangażowanie i niezwykłe doświadczenie moderatorów warsztatów pozwoliły wyartykułować mocne strony naszego regionu, ukazać aktywność gospodarczą i społeczną oraz nakierować myślenie uczestników na nowe trendy. Na podstawie określonych obszarów tematycznych i związanych z nimi potrzebami poruszanymi na Konferencji OPEN SPACE w dniu 14 lipca br. uczestnicy warsztatów próbowali określić grupy docelowe oraz dokonać analizy strategicznej. Wspólnie stworzyli model funkcjonalno-przestrzenny LGD określający funkcje terenów oraz powiązania pomiędzy obszarami ważnymi dla rozwoju LGD. Uczestnicy w ramach wyznaczonych zadań próbowali określić zjawiska, które w sposób niezależny od nas będą wpływać na rozwój obszaru LGD w najbliższych 5 latach. Udało się również wskazać wstępne działania, które wykorzystując unikatowość obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego, wpisują się w przyszłe trendy rozwojowe oraz mają szansę zniwelować dotychczasowe problemy.
Reprezentatywność uczestników spotkań z sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz ich głębokie zaangażowanie i kompetencje wpisują się w podstawową cechę podejścia Leader - oddolne podejście, co gwarantuje nam partycypacyjny charakter procesu tworzenia nowej strategii. Wierzymy, że ich zapał oraz zdobyta wiedza podczas tych spotkań zostaną wykorzystane nie tylko w pracy nad strategią, ale i w codziennej aktywności w swoich społecznościach lokalnych.
Przed nami jeszcze sporo pracy i spotkań z mieszkańcami poświęconych w szczególności analizie potrzeb i potencjału obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz określeniu celów w przyszłej LSR. Przypomnijmy, że to dopiero czwarte spotkanie z cyklu 29 zaplanowanych do realizacji w Harmonogramie załączonym do wniosku na Wsparcie przygotowawcze z poddziałania 19.1 w ramach PROW 2014-2020. Przed nami jeszcze cykl spotkań konsultacyjnych w 14 gminach LGD, na które już dziś zapraszamy poszczególnych mieszkańców, którym leży na sercu dobro Krainy Wygasłych Wulkanów.
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dziękuje prowadzącym i uczestnikom za mile i kreatywnie spędzony czas. Dziękujemy również Pani Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego i pracownikom Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie za gościnę, a paniom z KGW Dobkowianki za pyszne domowe ciasta.
Autor: Małgorzata Dubrowska
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -