Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie

2012-03-02

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,

Uzyskaliśmy akceptację Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru – w związku z powyższym musimy przyjąć uchwałą  Walnego zaproponowane lokalne kryteria wyboru oraz zaktualizować budżet i harmonogram naboru operacji w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Kaczawskiego oraz całą strategię.

W roku 2012 upływa kadencja aktualnych władz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” (zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu). W związku z powyższym na pierwszym w tym roku Walnym Zebraniu mamy obowiązek, powołania nowych organów Stowarzyszenia czyli: Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną.

Z uwagi na powyższe zobowiązania Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza Państwa na Walne Zebranie, które odbędzie się 16 marca 2012 r. (piątek) w świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim o godzinie 16.00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad

Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

Przyjęcie porządku obrad.

Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku oraz jego zatwierdzenie.

Przedstawienie nowo przyjętych przez Zarząd Członków Stowarzyszenia.

Wybór komisji Skrutacyjnej (przypominamy, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do organów Stowarzyszenia).

Odwołanie aktualnych władz Stowarzyszenia (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna).

Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego Pełnomocnika Zebrania Członków .

Wybór i powołanie nowych władz Stowarzyszenia (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna).

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji budżetu i harmonogramu naborów operacji w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Sprawy różne.

Zakończenie obrad.

W związku z wymogami statutowymi, na Walnym Zebraniu musi być obecna przynajmniej połowa członków prosimy Państwa o potwierdzenie udziału w Walnym zebraniu do dnia 14 marca do godziny 14.00.

Uwaga!

Informujemy, że kandydaci do Władz Stowarzyszenia mają statutowy obowiązek dostarczenia rekomendacji wraz z oświadczeniem, życiorysem i dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów zapisanych w statucie, do 16 marca br. do godziny 12.00 do siedziby Biura LGD.

Spełnienie tego warunku jest szczególnie ważne przy wyborach do Rady, aby można było zweryfikować kandydatury pod kątem spełnienia wymogów zapisanych w § 25 Statutu Stowarzyszenia. Dokumenty kandydatów dostarczone po upływie powyższego terminu lub zgłoszenie kandydata w trakcie Zebrania Walnego bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Przypominamy również o możliwości wstąpienia do Stowarzyszenia nowych osób fizycznych i osób prawnych, a w związku z tym o obowiązkach wynikających ze statutu ( § 12. Pkt.1 min. rekomendacja dwóch członków stowarzyszenia dla osoby fizycznej, a dla osoby prawnej dokumenty potwierdzające osobowość prawną oraz uchwałę o zamiarze przystąpienia do LGD). Aby Zarząd mógł rozpatrzyć deklaracje osób zainteresowanych przed planowanym Walnym Zebraniem, kompletne dokumenty muszą być dostarczone najpóźniej do 14 marca 2012r.

Z poważaniem

Piotr Pieniążek

Prezes Stowarzyszenia

Zdjęcia

  •  -