Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Konsultacje dokumentów dotyczących nowej LSR na 2023-2027

2024-04-29 07:47

Informujemy, że Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” przystępuje do konsultacji procedur i kryteriów wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Treść Strategii wraz z projektami dokumentów do konsultacji zamieszczamy poniżej do pobrania.


Propozycje lub uwagi do projektów dokumentów można przesłać na formularzu w terminie do 6 maja 2024 r. w formie elektronicznej na adres: lgd.kaczawskie@gmail.com z tytułem korespondencji „Konsultacje”.
Formularz konsultacji do pobrania w wersji edytowalnej w załączeniu.
Zapraszamy także na spotkanie konsultacyjne dotyczące wymienionych projektów dokumentów, które odbędzie się w dniu 7 maja br. o godz. 15.00 w Mściwojowie, przed Walnym Zebraniem LGD w Remizie OSP Mściwojów.

Do pobrania:
• Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027
• procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
• regulaminu organu decyzyjnego,
• procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji,
• procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów, jeżeli LGD przewiduje w LSR realizację projektów grantowych,

• plan szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD w zakresie niezbędnym do zadań wynikających z ich kompetencji.

Zdjęcia

  •  -