Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wyniki naboru 28/2023

2023-12-14 05:03

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu 4 grudnia 2023 r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD, podczas którego dokonano oceny i wyboru 10 operacji złożonych w ramach Naboru 28/2023 na przedsięwzięcie 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD miało do dyspozycji środki w wysokości 189 082,47 euro, czyli 756 329,88 zł po kursie indykatywnym 4 zł/euro, w ramach których należało osiągnąć wskaźniki: 2 operacje tworzące nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 1 operacja obejmująca przebudowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 1 operacja obejmująca wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. 

W związku z czym nie wszystkie wnioski mimo, że zostały wybrane do finansowania nie zmieściły się w limicie.

Dokumentacja z naboru znajdujesię w zakładce nabory - naboór 28/2023.

Zdjęcia

  •  -