loga2007.png 833x195 105kB

Leader

Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską.
Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do
rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania
polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces
podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.
LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i
ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów. W latach 2009- 2015 Leader jest realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Osi 3 i 4.

Warunki udziału w działaniach Leader
Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 10-150
tyś mieszkańców. W celu jego realizacji powinna powstać Lokalna Grupa Działania /LGD/
(zarejestrowana jako stowarzyszenie) w skład, której wejdą przedstawiciele sektora publicznego
(samorządy) społecznego (organizacje) ekonomicznego (przedsiębiorcy). Grupa ta powinna
opracować program wspólnych działań w formie dokumentu- Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
powinien on opisywać takie obszary tematyczne jak : poprawa jakości życia na wsi, tworzenie
pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego,
wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą
służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.