Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ogłoszenie wyników z naboru wniosków nr 7/2017 w ramach LSR 2016-2023

2017-09-29 12:50

W dniu 11 września 2017 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” w zakresach „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym - podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” oraz „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:
5/2017 - 1.3 Animacja lokalna
6/2017 - 1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
7/2017 - 3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej.


Do biura wpłynęło w sumie 18 wniosków tylko do naboru nr 7/2017 

na kwotę  2 518 323,60 zł.

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 25 września 12 członków Rady oceniło 18 wniosków, spośród których wszystkie zostały wybrane do finansowania i 2 października br. zostaną przekazane do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, celem dalszej weryfikacji.


Do wszystkich Wnioskodawców została w dniu dzisiejszym również wysłana drogą pocztową informacja o wynikach oceny.
Załączone listy nie są listami wniosków, które otrzymały dofinansowanie, tylko listami wniosków, które zostały wybrane przez Radę LGD do finansowania w ramach LSR. Dalsze rozpatrywanie operacji jest prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Poniżej przedstawiamy wyniki wyboru.

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -