Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Lista złożonych wniosków w pierwszych naborach w ramach PROW 2014-2020

2017-02-27 01:57

W dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach czterech naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” w zakresach: podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru LGD.
Wnioski można było składać w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakresy naborów dotyczyły następujących celów szczegółowych i przedsięwzięć określonych w LSR, tj.:
CEL SZCZEGÓŁOWY 2. Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia w Krainie Wygasłych Wulkanów
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw - 9 wniosków na kwotę 900 000 zł.
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw - razem 13 na kwotę 2 810 795,71 zł.

oraz CEL SZCZEGÓŁOWY 3. Wzrost atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – 11 wniosków na kwotę 882 919 zł.
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów - 2 wnioski na kwotę 150 000 zł.

Limit dostępnych środków w tych czterech naborach wynosił w sumie 3 700 000,00 zł.
Łącznie wpłynęło 35 wniosków na kwotę 4 743 714,71 zł.

Organ Decyzyjny Rada Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” dokona wyboru wniosków do dofinansowania w terminie max. 45 dni od daty zakończenia naboru. Po dokonaniu wyboru wniosków przez Radę zostaną one przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem dalszej weryfikacji.

Zdjęcia

  •  -