Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy na Warsztat Refleksyjny - 24 lutego - Wojcieszów

2020-01-09 09:40

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", który zaplanowaliśmy na dzień 24 lutego 2020 r. (poniedziałek), od godz. 12:30 w Sali Narad Urzędu Miasta Wojcieszów - ul. Pocztowa 1, a na zakończenie odwiedzimy Pensjonat pod Chmielarzem w Wojcieszowie, ul. Turystyczna 1, aby zapoznać się z ofertą turystyczną - Wioską SPA, sfiansnowaną w tej perspektywie ze środków Leadera w ramach poddziałania 19.2. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Stowarzyszenia ale również będziemy wdzięczni za uczestnictwo naszych beneficjentów i obecnych wnioskodawców. Na spotkanie zaprosiliśmy również przedstawicieli UMWD oraz sąsiednich LGD.
Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie lub mailem do dnia 20 lutego 2020 r.

Warsztat refleksyjny stanowi narzędzie do wykonania ewaluacji wewnętrznej. Jego celem jest podsumowaniem minionego roku od względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD.


Zgodnie zapisami §5, ust. 1, pkt 23 umowy nr 00001-6933-UM0110004/15 z dnia 17.05.2016 r. dotyczącymi monitoringu i ewaluacji Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji LSR, m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać
za zadowalającą?
2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?
8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;
10. Sposób wykorzystania rekomendacji


W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2020 roku.


Moderatorem warsztatów tradycyjnie będzie Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. Ma duże doświadczenie w projektach związanych ze społecznościami lokalnymi i samorządami oraz prowadził warsztat w ubiegłym roku.

 

Chętne osoby prosimy o potwierdzenie swojego udziału oraz wypełnienie ankiety (w zał.) i przywiezienie jej na spotkanie.

Jeżeli ktoś ma taką wolę, a nie będzie mógł być na spotkaniu, a chce wypełnić ankietę to prosimy o dostarczenie jej anonimowo do biura LGD lub wysłanie pocztą.

W celu zbadania większej grupy respondentów prosimy również - za Państwa zgodą o ewentualne odesłanie jej skanu na nasz e-mail (ale wtedy ankieta nie będzie anonimowa!;) ) Wybór pozostawiamy Państwu.

Zdjęcia

  •  -