Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja - Granty z EFS na komponent współpracy ponadnarodowej

2018-10-16 10:52

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie:
„Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020
Jest to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.
Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.
W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.
Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?
• do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
• wsparcie ze strony operatora grantów
• zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
• lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
• nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
• nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
• wzrost kompetencji kadry
• przystępna procedura grantowa
• kwoty ryczałtowe
• brak konieczności wnoszenia wkładu własnego
Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Operatorem grantu jest:
- Profesja Centrum Aktywizacji Zawodowej, z siedzibą w Poznaniu
wraz z partnerami:
- EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, z siedzibą w Szczecinie
- Fundacja Partycypacji Społecznej, z siedzibą w Poznaniu
- Grone NRW, z siedzibą w Dortmundzie w Niemczech

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu.
grupaprofesja.com/mwso
Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00
osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań
telefonicznie: 663667883 lub 570683776
mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com

Spotkanie informacyjne we Wrocławiu odbędzie się w piątek 19.10.2018 o godz. 12:00 w siedzibie Profesji przy ulicy Zefirowej 30/2. ZAPISY