Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie w Legnickim Polu

2018-02-07 01:38

W dniu 06.02.2018r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało Szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla przedsięwzięć:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw
3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów.
Szkolenie odbyło się w Sali Bankietowej w Legnickim Polu, a udział w nim wzięło 23 osoby. Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Legnickie Pole, pan Henryk Babuśka. Szkolenie poprowadziła Dyrektor Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, pani Gabriela Męczyńska. Spotkanie to przeznaczone było dla przedsiębiorców, osób chcących założyć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, parafii oraz innych zainteresowanych osób z terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miasta Wojcieszów i Złotoryja.
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”dziękuje Wójtowi Gminy Legnickie Pole, panu Henrykowi Babuśka za udostepnienie sali.

 

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -