Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE: ULOTKI

2014-09-01 10:32

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie 3 rodzajów ulotek promujących Krainę Wygasłych Wulkanów.

Przedmiot i warunki zamówienia:

Przedmiotem usługi jest wykonanie według projektu, skład i dostarczenie 3 rodzajów ulotek promujących Krainę Wygasłych Wulkanów:

„Trzy okresy wulkanizmu w Krainie Wygasłych Wulkanów” 1 000 szt.

„Dla aktywnych” 1 000 szt.

„Architektura w Krainie Wygasłych Wulkanów” 1 000 szt

Parametry ulotek:

- format A4 składamy do DL

- druk full kolor obustronnie

- papier kreda matowa 170g

- lakier UV wybiórczo z dwóch stron

- falcowanie x 3 ( w harmonijkę )

- ilość 1 000 szt x 3 rodzaje = łącznie 3 000 szt

Cena powinna zawierać koszty transportu.

Ulotki powinny być poskładane.

Termin realizacji zamówienia:

Grudzień 2014

Kryterium oceny oferty:

Cena 100%

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.

Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 12 września 2014 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” , drogą mailową na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com, lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska