Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Nabór wniosków 2014

2014-06-12 08:33

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
Konkurs nr 2014/MP/XXI– nabór ostatni
„Małe Projekty” - limit dostępnych środków - 88 709,57 zł
Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru:
-Przedsięwzięcie I „Kraina Wygasłych Wulkanów – jej produkty i usługi”.
-Przedsięwzięcie VI „Kraina Wygasłych Wulkanów” – rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej w oparciu o zasoby przyrodniczo – kulturowe.

Termin składania wniosków: 30 czerwca – 15 lipca 2014 r. do godz. 15.00.
Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, które mieści się w Mściwojowie nr b. 45a, 59-407 Mściwojów.
Wnioski przyjmowane będą - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1. Operacja musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wpisywać się w zakres tematyczny naboru do danego działania (co najmniej 1 przedsięwzięcie).
2. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji - minimum 6 punktów.

Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz lokalne kryteria wyboru operacji, w tym dodatkowe kryteria wyboru znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz w załączniku.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” oraz na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl, a także na stronie internetowej Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać: w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” mieszczącym się w Mściwojowie 45a, 59-407 Mściwojów, tel./fax. 76/ 872 87 18, email: kaczawy.sekretariat@op.pl.

Pracownicy Biura Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Doradztwo w przygotowaniu wniosku prowadzone będzie w terminie – 16.06.2014 – 07.07.2014 w godz. od 8.00 do 14.00, aby skorzystać z doradztwa w przygotowaniu wniosku, poświadczonego kartą usług doradczych, konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.prow.dolnyslask.pl i www.arimr.gov.pl