Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2007 – 2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Warunkiem pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania zasobów obszaru jest budowanie kapitału społecznego na wsi.

Z uwagi na ogólnie niski poziom aktywności i zaangażowania społeczności wiejskich na polskiej wsi w struktury lokalne oraz niechęć do współpracy, działania aktywizujące, promocyjne czy szkoleniowe, jakie będą prowadzone przez lokalne grupy działania mają szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W tym celu niezbędne jest również zapewnienie sprawnego funkcjonowania lokalnych grup działania, które będą prowadziły ww. działania aktywizujące i animacyjne.

Zakres działania

W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizacje aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowanych określonych w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana

w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

1. kosztów bieżących LGD (kosztów administracyjnych związanych z działalnością LGD);

2. badań nad obszarem objętym LSR;

3. informowania o obszarach działania LGD oraz o LSR;

4. szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;

5. wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;

6. szkolenia lokalnych liderów;

7. animowania społeczności lokalnych.

Definicja Beneficjenta

Lokalne Grupy Działania wybrane do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.

Udział kosztów bieżących w budżecie lokalnej grupy działania

Koszty bieżące lokalnej grupy działania są kosztami kwalifikowanymi do wysokości 15% sumy zrefundowanych kosztów kwalifikowanych wszystkich operacji zrealizowanych

w ramach LSR w okresie jej realizacji.