Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej ma przyczynić się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstawanie miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2. usług dla ludności;

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;

4. drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;

5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

7. usług transportowych;

8. usług komunalnych;

9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

10. magazynowania lub przechowywania towarów;

11. wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;

12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. operacja jest uzasadniony pod względem ekonomicznym;

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu;

3. działalność, której dotyczy operacji, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej, albo
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączaniem miast liczących powyżej 20 tys mieszkańców, albo
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys mieszkańców;

4. operacja jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie;

5. inwestycji związanych z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości położonych w miejscowościach;

6. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi;

7. jest realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł

Beneficjent

Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

ZAŁĄCZNIK: