Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne

2021-07-14 02:53

W dniu 12 lipca br. o godz. 11.30 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Zasady podziału środków w RKLS w nowym okresie programowania 2021-2027”. W spotkaniu udział wzięli Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie.
Tematem spotkania było przekazanie bieżących informacji o zasadach podziału środków w RKLS w nowym okresie programowania 2021-2027 i związanej z tym sytuacji dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, w tym naszej LGD. Okazuje się, że Polska ma ok. 78% poprzedniego budżetu na PROW, w rezultacie środków nie wystarczy więc dla wszystkich obszarów wiejskich (LGD). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stoi na stanowisku, że wobec tej sytuacji nie wszystkie dotychczasowe obszary LGD dostaną środki. Nasza Lokalna Grupa Działania jest więc mocno zagrożona. Tylko województwa z RLKS mają 100% gwarancji, że będą miały przyznane środki PROW. Niestety nasze województwo nie wyraża zgody na wdrożenie mechanizmu wielofunduszowego RLKS.
Podczas tego spotkania, pani Gabriela Męczyńska, dyrektor biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, omówiła również zasady dotyczące ubiegania się o środki w ogłoszonym aktualnie konkursie na rozwój infrastruktury niekomercyjnej, w ramach którego wnioski będą przyjmowane w terminie od 30 lipca do 26 sierpnia br.
Ponadto Dyrektor biura LGD przedstawiła zebranym zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, dotyczące zwiększenia budżetu o 707 tys. Euro, które zostały zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków LGD 28 czerwca i złożone do Zarządu Województwa Dolnośląskiego dnia 30 czerwca br.
W trakcie spotkania gościliśmy również Wójtów i Burmistrzów z zaprzyjaźnionego LGD Krajna Złotowska z województwa wielkopolskiego, które zadeklarowało wielofunduszowość RKLS.

Dziękujemy za zainteresowanie i wzięcie udziału w tym bardzo ważnym spotkaniu.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -