Dokumenty do pobrania

NABORY W RAMACH PROW 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -Wszystkie wnioski, biznesplan, instrukcje oraz wzory umów dostępne są na stronie ARIMR w zakładce - http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 Generatory wniosków dostępne  są pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”  - tutaj

Zestaw odpowiedzi (interpretacji) ARiMR  i UMWD w ramach WDRAŻANIA LSR W RAMACH PODDZIAŁAŃ 19.2, 19.3, 19.4 na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów- tutaj

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020 - tutaj

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - tutaj

 

Ważne dokumenty LGD Partnerstwo Kaczawskie:

Lista członków LGD - 5.10.2017

Statut LGD kaczawskie 7.12.2015r.

logo LGD Partnerstwa Kaczawskiego

Mapa LGD Partnertow Kaczawskie od 2015roku

herby gmin Partnerstwa Kaczawskiego

Regulamin świadczenia usług doradczych oraz Karta Doradztwa

Sprawozdanie finansowe za 2016r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2016r.

Harmonogrma naborów (aktualny z 7.12.2016)

Plan komunikacji i harmonogram działań z planu na 2016r.  Harmonogram działań na 2017r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe na lata 2016-2023

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2017-30.06.2017

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - aktualizacja z 7.12.2016r.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - zatwierdzone dnia 20.06.2017r. przez Walne Zebranie Członków oraz zatwierdzone przez SW w sierpniu 2017r.

 Harmonogram Planu Komunikacji za 2017r. (aktualizacja z dnia 18.05.2017r.)

 Plan szkoleń dla członkóworganu decyzyjnego i pracowników biura LGD (aktualizacja z dnia 18.05.2017r)

Harmonogram planowanych naborów wniosków(aktualizacja z dnia 18.05.2017r)

Dokumenty i wytyczne dotyczące Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach RLKS:

 Wytyczne nr 2/1/2016
w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działaniazadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego ProgramemRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UWAGA! NOWOŚĆ! Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

UWAGA!! Jednolity tekst Rozporządzenia po zmianach - tutaj
Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

PROW 2014 - 2020 - pełna wersja

'

Dokumenty i wytyczne do naboru na LSR w PROW 2014-2020 - Archiwum:

1 Uzupelnienie Poradnika dla LGD - Ocena oddzialywania na srodowisko

Załącznik 2 kryteria wyboru LSR

Załącznik 3 Regulaminu Struktura LSR.

Załącznik 6 Sposób ustalania wysokości środków.

Formularz umowy o warunkach i sposobierealizacji LSR.

Załącznik nr 2 do Umowy ramowej Harmonogram naborów wniosków