Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja o posiedzeniu Rady LGD w trybie obiegowym

2017-07-06 (194 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że w dniach 06.07.-10.07.2017r. odbędzie się Posiedzenie Rady w trybie obiegowym zamkniętym w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru wniosku nr 4/2017/3.5/1 przez Fundację Heron pt. „Ścieżka geologiczna „Spacer po dnie morza kredowego” – w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu KWW” złożonego w naborze 4/2017, przedsięwzięcie:3.5 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Podsumowanie pierwszego roku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz informacja o kolejnych naborach

2017-06-29 (202 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 20 czerwca br. w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ważnym punktem obrad były zaproponowane wcześniej zmiany „Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów”, które po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, bez wniesionych uwag zostały przyjęte jednogłośnie. Kryteria te zostały aktualnie przesłane do weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Województwa. Podczas obrad przedstawiono również podjęte uchwałami Zarządu LGD zmiany do: Harmonogramu naboru wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD i Harmonogramu planu komunikacji na 2017r.

Na dnie morza kredowego – czyli przygoda z piaskiem i kamieniem w wiosce tematycznej Czaple

2017-06-27 (204 dni temu)

Liderzy wiejscy z terenu Partnerstwa Kaczawskiego, członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a także mieszkańcy, którzy działają lub chcą aktywnie działać w swoich lokalnych środowiskach – wszyscy oni mieli okazję wziąć udział w niezwykle ciekawym szkoleniu, jakie miało miejsce dnia 24 czerwca br. w Czaplach, w Gminie Pielgrzymka.
Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Wioska tematyczna – sposób na lokalną aktywność” zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie poprowadziła pani Ewelina Szkutnik, Sołtys wsi Czaple oraz pan Arkadiusz Kręcichwost, działacz i mieszkaniec z Czapli.

Projekt „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska”.

2017-06-21 (209 dni temu)

Kompass Consulting zaprasza do udziału w projekcie „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska”. Projekt realizowany jest w ramach 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk 2014-2020.

Projekt skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat i osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Pierwszy rok realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego

2017-06-21 (210 dni temu)

We wtorek 20 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania Partnerstwo Kaczawskie”, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.