Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Przygotowania do kolejnych konkursów

2018-04-23 (154 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” otrzymał w ubiegłym tygodniu akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odnośnie zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w styczniu br. dokumentów:
• Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych,
• Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
• Procedury wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020,
• Kryteriów wyboru operacji własnych LGD wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.
W związku z powyższym biuro LGD aktualnie przygotowuje się do ogłoszenia na przełomie maja i czerwca br. naborów na projekty grantowe. Planowane są również szkolenia informacyjne i warsztaty z pisania wniosków grantowych.

Ogłoszenie wyników kolejnych naborów wniosków w ramach LSR 2016-2023

2018-04-18 (159 dni temu)

 Na posiedzeniu Rady LGD w dniach 22 marca i 12 kwietnia 2018 r. 13 członków Rady oceniło w sumie 27 wniosków, spośród których 26 zostało wybranych do finansowania.

 

Rusza edycja Działaj Lokalnie 2018

2018-04-17 (160 dni temu)

Informujemy, że Stowarzyszenie Kaczawskie ogłasza konkursu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2018.
Program skierowany jest do organizacji oraz grup nieformalnych: organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń, zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych. O wsparcie finansowe mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mające siedzibę i planujące prowadzić działania na terenie jednej z gmin: Bolków, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja.
W załączeniu regulamin i wzór wniosku.

Informacja o wznowieniu Posiedzenia Rady

2018-04-04 (173 dni temu)

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2018 (czwartek) od godz.8.00 w biurze LGD w Mściwojowie wznowione zostanie Posiedzenie Rady LGD z dn. 22 marca br, które zostało przerwane w związku z wezwaniem do uzupełnień 10 wnioskodawców.

Posiedzenie Rady LGD

2018-03-23 (185 dni temu)

Informujemy, że dnia 22 marca br. odbyło się Posiedzenie Rady LGD,  w związku z oceną złożonych wniosków w naborach nr 8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018. Spotkanie odbyło się w Mściwojowie, w godzinach od 8.00 do 19.00. Podczas obrad okazało się, że niektóre wnioski wymagają wyjaśnień lub uzupełnień. Aktualnie biuro LGD przygotowuje stosowne pisma.

Poinformujemy Państwa o ponownym Posiedzeniu Rady LGD.