Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Pierwszy rok realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego

2017-06-21 (212 dni temu)

We wtorek 20 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania Partnerstwo Kaczawskie”, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy na szkolenie "Wioska tematyczna - sposób na lokalną aktywność"

2017-06-08 (224 dni temu)

Zapraszamy na Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Wioska tematyczna – sposób na lokalną aktywność”

Szkolenie odbędzie się w Wiosce tematycznej – Czaple - Wioska Piasku i Kamienia, gmina Pielgrzymka w sobotę 24.06.2017 (sobota) od godz. 9.00

UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą miejsc udział w szkoleniu będzie potwierdzony po analizie zgłoszeń przesłanych do LGD.

Lokalni Liderzy przeszkoleni

2017-06-08 (225 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało w dniach 05-06.06.br. bezpłatne szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Lider jako katalizator zmiany w społeczności lokalnej”. Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu organizowania i prowadzenia procesów rozwijających zaangażowanie społeczności lokalnych i zostało zorganizowane w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

Rada ponownie rozstrzygała protest

2017-06-08 (225 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że po wpłynięciu Rozstrzygnięcia Samorządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 24.05.2017r. w sprawie Protestu Fundacji na Szlaku- nr sprawy 2/2017/2.2/15 - złożonego w Naborze 2/2017 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonych w terminie od 10 do 24 lutego 2017r., Rada LGD ponownie poddała ocenie ww. wniosek i protest.

Posiedzenie Rady LGD

2017-06-02 (231 dni temu)

Przewodnicząca Rady LGD Pani Żaneta Klonowska informuje, że na podstawie § 10 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Organu Decyzyjnego - Rady Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, w dniu 5 czerwca 2017r. o godz. 18.00 w Jastrowcu odbędzie się Posiedzenie Rady LGD w trybie pilnym w związku z rozstrzygnięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego protestu złożonego do wniosku nr 2/2017/2.2/15 złożonego w naborze 2/2017.