Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego- kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne

2017-12-01 09:43

Jak już informowaliśmy, od 25 października br. pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” przeprowadzają spotkania informacyjno - konsultacyjne na terenie Partnerstwa Kaczawskiego pn. "Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego".
Spotkania wynikają z potrzeby opracowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z wprowadzonymi Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18.08.2017r. i nr 6/4/2017r.z dnia 2.10.2017 r. Zmian należy również dokonać w procedurach wyboru operacji, kryteriach wyboru operacji i harmonogramie naborów, aby dostosować je do zmienionych ostatnio przepisów prawa – nowelizacja Ustawy RKLS z dn. 20.02.2015r. która obowiązuje od 2 września br. oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RKLS z dn. 10.08.2017r., które weszły w życie 9 września br.
Do końca października br. spotkania informacyjno – konsultacyjne w tej kwestii odbyły się w 8 gminach podczas Sesji Rad Gmin i Miast: Złotoryja, Wojcieszów, Świerzawa, Pielgrzymka, Paszowice, Mściwojów, Zagrodno i Bolków. Kolejne spotkania odbyły się w listopadzie, również podczas Sesji Rad Gmin : Wądroże Wielkie, Krotoszyce, Ruja, Gmina Złotoryja, Legnickie Pole i Męcinka. Podczas takich spotkań pracownicy biura LGD informowali o wypracowanych przez grupę roboczą i Zarząd LGD propozycjach zmian w strategii, harmonogramie i procedurach oraz mieli możliwość ich skonsultowania z mieszkańcami obszaru Partnerstwa Kaczawskiego.
W załączeniu przedstawiamy Lokalną Strategię Rozwoju z propozycjami zmian oraz prezentację, która była omawiana na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych na terenie 14 gmin Partnerstwa Kaczawskiego.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -