Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju - zapraszamy do zespołu roboczego

2017-10-06 10:18

W związku z wprowadzonymi Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18.08.2017 r. i nr 6/4/2017 z dnia 2.10.2017 r. jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego".
Zmiany obejmą wskaźniki z LSR, które musimy dostosować do nowo obowiązujących wskaźników zawartych w sprawozdaniu z realizacji LSR zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 oraz pozostałe dokumenty (procedury, kryteria, harmonogram naborów), które musimy dostosować również do zmienionych ostatnio przepisów prawa - nowelizacji Ustawy RKLS z dn. 20.02.2015r, która obowiązuje od 2 września br. oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RKLS z dn. 10.08.2017r., które weszły w życie od 9 września br.
Zgodnie z zapisami w Strategii, aktualizacja LSR musi być przygotowana z wykorzystaniem metod partycypacyjnych, zakładających udział społeczności lokalnej w opracowaniu zmian. W związku z powyższym zostanie powołany zespół ds. aktualizacji LSR, do udziału w którym zachęcamy przedstawicieli poszczególnych gmin i sektorów.

Prosimy więc o zgłoszenie chętnych do pracy w zespole roboczym ds. aktualizacji LSR - najbliższe spotkanie 10 października na godz. 10.00 w Biurze LGD (planujemy organizację min. 2 spotkań w terminie do 18 października).

Czekamy również na Państwa sugestie co do zmian naszej Strategii i pozostałych dokumentów, które można ulepszyć przy okazji wprowadzonej procedury aktualizacji - w załączeniu ostatnia wersja naszej strategii, a pozostałe dokumenty dostępne są na stronie LGD.

Zdjęcia

  •  -