Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zakończenie naborów wniosków

2017-09-12 02:18

W dniu 11 września 2017 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech naborów (nabory nr 5/2017, 6/2017 i 7/2017) zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
1.3 Animacja lokalna

1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej

Informujemy, że na przedsięwzięcia „Animacja lokalna” oraz „Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” nie wpłynął żaden wniosek.

Natomiast na przedsięwzięcie „Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej” wpłynęło łącznie 18 wniosków na łączna kwotę 2 518 323,60, przy limicie dostępnych środków 2 800 000,00.
Organ Decyzyjny Rada Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” dokona wyboru wniosków do dofinansowania w terminie max. 45 dni od daty zakończenia naboru. Po dokonaniu wyboru wniosków przez Radę zostaną one przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem dalszej weryfikacji.

Zdjęcia

  •  -