Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

INFORMACJA

2017-08-11 11:48

W dniu 3.08.2017r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze i w Starostwie Powiatowym w Złotoryi odbyły się szkolenia informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć:
1.3 Animacja lokalna
1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej
Szkolenia przeznaczone były dla instytucji (organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych zainteresowanych) z terenu Gmin Partnerstwa Kaczawskiego, które chcą aplikować o środki na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz na wzmocnienie kapitału społecznego, w tym - podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W szkoleniach w sumie wzięło udział 33 osoby, byli to przedstawiciele gmin, stowarzyszeń, fundacji, powiatów i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy dowiedzieli się m.in. jakie są warunki ubiegania się o wsparcie, jak kształtują się kryteria wyboru operacji, jak prawidłowo wypełniać wniosek. Uczestnicy zadawali wiele szczegółowych pytań, na które otrzymali wyczerpujące i rzetelne odpowiedzi od prowadzącej Gabrieli Męczyńskiej - Dyrektor Biura LGD oraz Anny Rabskiej - Wiceprezes Zarządu LGD. Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie dziękuje Staroście Jaworskiemu Stanisławowi Laskowskiemu oraz Staroście Złotoryjskiemu Ryszardowi Raszkiewiczowi za udostępnienie sal i potrzebnego sprzętu.
Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Ponadto przypominamy, że dnia 3 sierpnia 2017r. Stowarzyszenie „Lgd Partnerstwo Kaczawskie” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przedsięwzięcia:
1.3 Animacja lokalna - nabór 5/2017
1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - nabór 6/2017
3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,społecznej i kulturalnej - nabór 7/2017
Wnioski można składać w terminie od 28 sierpnia 2017r. do 11 września 2017 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 11 września 2017r. do godziny 12.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.
Podmioty uprawnione do aplikowania to osoby fizyczne/ osoby prawne/ firmy z terenu gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja.
Więcej informacji na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl w zakładce NABORY PROW oraz pod nr tel. 76-872-87-18
w Biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -