Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Rada ponownie rozstrzygała protest

2017-06-08 09:02

 Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że po wpłynięciu Rozstrzygnięcia Samorządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 24.05.2017r. w sprawie Protestu Fundacji na Szlaku- nr sprawy 2/2017/2.2/15 - złożonego w Naborze 2/2017 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonych w terminie od 10 do 24 lutego 2017r., Rada LGD ponownie poddała ocenie ww. wniosek i protest.

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji na posiedzeniu Rady w dn. 5 czerwca 2017r. w Jastrowcu Rada LGD w trybie pilnym ponownie poddała weryfikacji operację i złożony protest, odnosząc się do poszczególnych zarzutów i stanowiska Samorządu Województwa w 3 podniesionych zarzutach.

Po ponownej weryfikacji wniosku i wniesionych zarzutów oraz analizie przytoczonym w Rozstrzygnięciu Samorządu Województwa uzasadnieniu, Rada LGD przychyliła się do stanowiska Samorządu Województwa w każdym z podnoszonych zarzutów, co spowodowało, że operacja Fundacji na Szlaku nadal zostaje negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR (tj. z Kartą PROW) i nie podlega dalszej ocenie.

Zdjęcia

  •  -