Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zdalne spotkanie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD

2021-02-10 09:13

W dniu 09.02.2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw Lokalnych Grup Działania. Na spotkaniu zostało przyjęte stanowisko DSP LGD w sprawie zwiększenia budżetu na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 dla Dolnego Śląska oraz stanowiska DSP LGD w sprawie zwiększenia budżetu na działanie LEADER w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej. Na spotkaniu dyskutowano również nad projektem stanowiska DSP LGD w sprawie Uchwały nr 208 Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Omówiono również podejmowane przez dolnośląskie LGD-y działania zmierzające do przekonania MRiRW i przeznaczenia na działanie LEADER w nowej perspektywie finansowej co najmniej 10% alokacji II filaru WPR. Uczestnikom spotkania przekazano również informacje ze spotkania, które w dniu 05.02.2021 r. zorganizował Zarząd Polskiej Sieci LGD z przedstawicielami sieci regionalnych.

Zdjęcia

  •  -
  •  -