Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Korzystne zmiany dla beneficjentów poddziałania 19.2 - nowelizacja rozporządzenia

2020-09-10 12:00

10 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokument ten wprowadził korzystne rozwiązania dla beneficjentów, mające na celu ułatwienie wywiązania się z zobowiązań umów o dofinansowanie zawartych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powstał w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Nowelizacja umożliwia zmianę (aneksowanie) warunków umowy o przyznaniu pomocy, zawartej z Samorządem Województwa! Aby mieć pewność i jasność, że Beneficjent prawidłowo korzysta z wprowadzonych zmian, należy zawnioskować do SW o przygotowanie stosownego aneksu wprowadzającego ww. zmiany do zawartych już umów i wskazać z których zmian zamierza skorzystać i w jakim zakresie – uzyskując na to zgodę SW. W obecnej chwili przygotowywany jest wzór ankesu do umowy, który pozwoli te zmiany wdrożyć w życie. Prosimy beneficjentów o zapoznanie się ze zmianami i kontakt z opiekunami w UMWD.

Zdjęcia

  •  -