Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na konferencję: "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów"

2020-07-27 02:25

Zapraszamy w poniedziałek 3 sierpnia 2020 r. na konferencję: "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village".

Konferencja odbędzie się w godzinach 9.30 - 14.30 w Hotelu Śląsk, ul. Oporowska 60 we Wrocławiu.


Konferencja jest realizowana w ramach projektu "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja uczestników (godz. 9.00 – 09.30)

9.30 Rozpoczęcie i powitanie uczestników

Agnieszka Kasina – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD
Grzegorz Suduł – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Izabela Woronowicz – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
• Kierunki wskazane przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader, wskazane w projekcie rozporządzenia ogólnego - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
• Planowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejście terytorialne w perspektywie 2021-2027 w aspekcie priorytetów UE
Przedstawiciel Województwa Dolnośląskiego
• Doświadczenia w planowaniu i realizacji podejścia RLKS w województwie kujawsko-pomorskim oraz RLKS w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów
Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego
• Doświadczenia w planowaniu i realizacji podejścia RLKS w województwie kujawsko-pomorskim oraz RLKS w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów
Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
• RLKS jako narzędzie rozwoju lokalnego – doświadczenia europejskie i wnioski dla Dolnego Śląska w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów
Prof. dr hab. Aldona Wiktorska – Święcka, MBA, Uniwersytet Wrocławski, członkini zarządu Urban Experts Research Alliance, ekspert Komisji Europejskiej ds. kluczowych programów sektorowych
• Nowe kierunki wskazane przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.
Dr Andrzej Hałasiewicz - doktor nauk humanistycznych, ekonomista, socjolog, ekspert ds. rozwoju wsi oraz rozwoju lokalnego i regionalnego, członek grupy tematycznej ERDN ds. Smart Villages, European Council for the Village and Small Town - ECOVAST (członek międzynarodowego komitetu wykonawczego od roku 1996)
• Doświadczenia w planowaniu i realizacji podejścia RLKS w województwie kujawsko-pomorskim z perspektywy LGD oraz RLKS w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów
Dorota Stanek – Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD, Dyrektorka Biura LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk
• Stanowisko Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD ws. mechanizmu RLKS w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
Dorota Goetz – Wiceprezes Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”, Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór, delegatka Grupy Roboczej do spraw Leader przy MRiRW.
• Dyskusja i zakończenie konferencji.

14.30 – Zakończenie konferencji, obiad.

Informujemy, że kolejność wystąpień zostanie podana do wiadomości po szczegółowych ustaleniach z prelegentami.


Z uwagi na hybrydowy charakter konferencji zgłoszenia będą przyjmowane od osób, które wezmą osobisty udział w konferencji jak również zgłoszenia od osób, które będą uczestniczyć w konferencji za pośrednictwem platformy do wideokonferencji.


Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji do dnia 30 lipca za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego również na stronie www.dobrawidawa.pl, oraz w załączeniu
tel.71 314 32 01.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Pytania dotyczące konferencji można kierować do sekretariatu sieci pod nr tel.71 314 32 01 oraz e-mail: biuro@dobrawidawa.pl, osoba do kontaktu w sprawie konferencji: Agnieszka Kasina.

Z poważaniem,
Agnieszka Kasina
Prezes Zarządu Dolnośląskiej
Sieci Partnerstw Lokalnych Grup Działania

 

Zdjęcia

  •  -
  •  -