Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Aktualizacja LSR - pilne konsultacje

2020-04-15 03:09

W związku ze spełnieniem wskaźnika poziomu min. 65% podpisanych umów (my mieliśmy 75%) na dzień 31 sierpnia 2019 nasza LGD jest jedną z ośmiu LGD z terenu Dolnego Śląska, której przysługuje II bonus w wysokości 10% dotychczas przyznanych środków na wdrażanie LSR.

Musimy więc wprowadzić zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 - których w obecnej sytuacji epidemii COVID 19 nie możemy zatwierdzić na Walnym Zebraniu Członków LGD, a jedynie przez Zarząd LGD. Do nie dawna wierzyliśmy, że sytuacja się szybko uspokoi, wrócimy do normalności i uda nam się zorganizować Walne Zebranie, wiedzieliśmy wstępnie od UMWD o wydłużeniu terminu weryfikacji wniosków o przyznanie II bonusu.

Dziś wiemy, że termin 30 kwietnia br. na podpisanie aneksów do Umowy ramowej nadal obowiązuje i zostało nam bardzo mało czasu na wysłanie dokumentów o dodatkowe środki.

Po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji na spotkaniach: Warsztat refleksyjny w Wojcieszowie- 24 lutego br. ,w Złotoryi - 3 marca br., w Bolkowie - 4 marca br., oraz uwzględnieniu dotychczasowych sugestii, nie mogąc jednak skorzystać z żadnej innej formy bezpośrednich konsultacji - wysyłamy Państwu prośbę o weryfikację dokumentów i ewentualne uwagi do poniedziałku  20 kwietnia 2020r. do godz. 15.00.

Zmiany obejmą min.:

1. zwiększenie kwot i wskaźników w Planie działania w LSR , które musimy dostosować do wnioskowanej kwoty II bonusu - w wysokości 10% dotychczas przyznanych środków na wdrażanie LSR - czyli będzie to kwota 1 110 000 zł.

2. aktualizację zapisów planowanych w 2015 r. projektów współpracy, które musimy dostosować do obecnej sytuacji. Jak już informowałam na spotkaniach oraz na Walnym w ubiegłym roku - Zadeklarowani w 2015 roku potencjalni partnerzy zagraniczni i regionalni odmówili realizacji wspólnych projektów, w związku z tym nasza LGD od 2018 r. poszukiwała możliwości realizacji wskaźników poprzez nowe projekty i partnerstwa. W połowie 2019 r. Zarząd LGD podjął decyzję o przystąpieniu do regionalnego Projektu współpracy pt. "Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją", w ramach którego po wielu spotkaniach i uzgodnieniach siedmiu LGD (Duch Gór, Kaczawy, Kwiat Lnu, Wrzosowa Kraina, Dobra Widawa, Szlakiem Granitu i Kraina Łęgów Odrzańskich) - skompletowaliśmy oferty, pełnomocnictwa i załączniki a w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy do UMWD przez lidera projektu - LGD Duch Gór. W międzyczasie przyjęliśmy propozycję dołączenia do projektu międzynarodowego pt.” "STRENGTHENING EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT POSSIBILITIES - ENERDECA II" („WZMOCNIENIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU EUROPEJSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH - ENERDECA II”), Wzmacnianie możliwości europejskiego rozwoju obszarów wiejskich - ENERDECA II koordynowanego przez grecką LAG Kavala Development Agency S.A z 27 LGD z Europy, w tym 7 z Polski (my i Kłodzka Wstęga Sudetów z Dolnego Śląska).

Z uwagi na powyższe dotychczasowy zapis w LSR na stronie oraz wskaźniki dotyczące projektów współpracy nie mogą pozostać w dotychczasowej formie. Propozycje uzgodnione z opiekunami w UMWD pozwalają nam na zachowanie wskaźników, choć lekko przeredagowanych i w zamiennych przedsięwzięciach.

3. aktualizację planu komunikacji oraz innych wskaźników zgodnie ze stanem faktycznym

Czekamy również na Państwa sugestie co do innych zmian w naszej Strategii i załączników, które można ulepszyć przy okazji wprowadzonej procedury aktualizacji - w załączeniu ostatnia wersja naszej strategii z wprowadzonymi na czerwono zmianami oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, pismo w sprawie bonusów oraz formularz zgłaszania uwag.

Czekamy również na Państwa sugestie co do innych zmian w naszej Strategii i załączników, które można ulepszyć przy okazji aktualizacji.

Zdjęcia

  •  -