Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 5/2020/OW z dn. 29.01.2020r.

2020-01-29 06:37

Informujemy, że Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Operacja pod tytułem „Kaczawskie kobiety w harmonii z naturą”, której realizacją zainteresowana jest LGD ma na celu aktywizację, edukację i integrację środowisk kobiecych zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich i miejskich, w tym seniorek i kobiet niepełnosprawnych, (wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju jako grupy zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie), poprzez organizację 14 wydarzeń/imprez edukacyjno-integracyjnych na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego.

 Szczegóły w zakładce Nabory PROW - Operacja własna Nr 5/2020/OW.

Zdjęcia

  •  -
  •  -