Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie"

2019-01-07 03:24

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach.

Proponowany przebieg spotkania:

1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (przypominamy, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do organów Stowarzyszenia).

5. Wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej – zatwierdzenie uchwałą.

6. Przedstawienie zmian podjętych w 2018r. uchwałami Zarządu LGD do: Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Harmonogramu naboru wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023.

8. Przedstawienie sprawozdania z naborów w 2018r. oraz bieżącego stanu wdrażania LSR.

9. Prezentacja Harmonogramu planu komunikacji na 2019r.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Zapraszamy na drugą część spotkania - Spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

W programie:

1. Prezentacja operacji własnych LGD:

- Nr 1/2018/OW pn. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”,

- Nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

2. Prezentacja grantów realizowanych w 2019:

- Grant nr 1/2018/G - Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk
- Grant nr 2/2018/G - Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej
- Grant nr 3/2018/G - Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów

3. Uroczyste podpisanie i wręczenie umów z grantobiorcami.

 

Informujemy, że zmiany w LSR wynikają z dostosowania wskaźników i terminów ich osiągnięcia w Planie działania w LSR, uzgodnionych z Urzędem Marszałkowskim i przyjętych 31 grudnia 2018r. aneksem nr 4 do umowy nr 00001-6933-UM0110010/15.

Materiały, które będą przedmiotem posiedzenia zostaną przesłane w wersji elektronicznej 7 dni przed Walnym Zebraniem.

W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje w pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej.

W związku z wyborem nowego członka do Komisji Rewizyjnej prosimy o przygotowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z procedurą i dostarczenie jej do biura LGD najpóźniej do 17 stycznia 2019r. - liczy się data wpływu, aby Zarząd, w celu zachowania odpowiednich parytetów i innych wymogów, mógł sprawdzić kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych § 26 ust. 5, 6, 7 Statutu, oraz ustalić listę kandydatów na Walne Zebranie.

UWAGA: Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Serdecznie zapraszamy i bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 23 stycznia br. do godz. 15.00 poprzez e-mail lgd.kaczawskie@gmail.com lub tel.76 8728718.

 

Zdjęcia

  •  -