Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo Kaczawskie

2018-06-08 01:36

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego Pani Ewelina Rozpędowska zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.


Proponowany przebieg spotkania:
1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” za rok 2017.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
6. Zatwierdzenie Uchwałą sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku za 2017r.
8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
9. Przedstawienie sprawozdania z ostatnich naborów oraz dotychczasowych działań w 2018r.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Materiały, które będą przedmiotem posiedzenia zostały przesłane w wersji elektronicznej.
W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje w pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej.
Prosimy o uczestnictwo w posiedzeniu, a w przypadku niemożności osobistego stawienia się prosimy o wyznaczenie zastępstwa potwierdzonego pełnomocnictwem na piśmie.

 

Piotr Pieniążek

Prezes Zarządu

 

 

 

Serdecznie zapraszamy i bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 22 czerwca br.
do godz.15.00 poprzez e-mail lgd.kaczawskie@gmail.com lub tel.76 8728718.

UWAGA! Wszystkich zainteresowanych – Gminy są członkami wspierającymi - zapraszamy również na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kaczawskiego, które odbędzie się tego samego dnia o godz. 16.00 również w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Zdjęcia

  •  -