Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zakończono kolejne nabory wniosków

2018-03-05 01:00

W dniu 2 marca 2018 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach pięciu naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:

2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw - nabór nr 8/2018
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw - nabór nr 9/2018
3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej- nabór nr 10/2018
3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu - nabór nr 11/2018
3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne KWW - nabór nr 12/2018

Informujemy, że  do konkursu nr 12/2018 nie wpłynął żaden wniosek.

Natomiast w pozostałych konkursach wpłynęło łącznie 27 wniosków na łączną kwotę 4 753 978 zł, przy limicie wszystkich dostępnych środków 3 448 674 zł.
Organ Decyzyjny Rada Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” dokona wyboru wniosków do dofinansowania w terminie max. 45 dni od daty zakończenia naboru. Po dokonaniu wyboru wniosków przez Radę zostaną one przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem dalszej weryfikacji.

 

W załączeniu poszczególne listy złożonych wniosków.

Zdjęcia

  •  -