Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Partnerstwo Kaczawskie podsumowało miniony rok - Warsztat Refleksyjny

2018-02-26 02:37

21 lutego br. w Pałacu Krotoszyce odbył się Warsztat Refleksyjny, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku pod kątem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, z którego rekomendacje muszą znaleźć się w sprawozdaniu rocznym z poziomu osiągniecia poszczególnych wskaźników.
W warsztacie wzięło udział 24 osób, a wśród nich przedstawiciele Zarządu LGD Partnerstwo Kaczawskie, pracownicy biura LGD. przedstawiciele Rady LGD i Komisji Rewizyjnej oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia reprezentujący poszczególne sektory i grupy interesu. Swój czas na podsumowanie dotychczasowej pracy LGD znaleźli również beneficjenci dotychczasowych naborów oraz wójtowie: gminy Złotoryja - pani Maria Leśna, gminy Krotoszyce – pani Beata Castaneda Trujillo, gminy Mściwojów – pan Mariusz Foryś oraz burmistrz miasta Wojcieszów – pan Sławomir Maciejczyk. W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego - pani Aleksandra Banaszak z Wydziału Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości oraz trzy osoby z sąsiedniego LGD – Partnerstwo Izerskie. Moderatorem warsztatów był Pan Mariusz Wachowicz z Warszawy, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych.
W toku warsztatów i dyskusji poruszono wiele ważnych tematów, m.in.: realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju, jakość wybranych projektów, zastosowane kryteria wyboru operacji, przyjęty system wskaźników, procedury naboru, wyboru i realizacji projektów, skuteczność działania biura LGD i inne.
Do końca 2017 roku Biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie odwiedziło 280 potencjalnych beneficjentów, którym udzielono bezpłatnego doradztwa. Pracownicy biura w 2017r. przeprowadzili 7 naborów wniosków o przyznanie pomocy o łącznym limicie środków 6 mln złotych, w ramach których do biura wpłynęło 53 wnioski, spośród których Rada wybrała 45 wniosków do dofinansowania na kwotę blisko 5,5 mln. Ponadto Biuro LGD zorganizowało 7 szkoleń, 1 warsztat z pisania wniosku, 1 Rajd Kaczawski, 1 konkurs fotograficzny i wystawę pokonkursową, 1 wyjazd szkoleniowy do Geoparku Kielce, a dodatkowo Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy. Ponadto pracownicy wzięli udział w 7 szkoleniach zewnętrznych, w 2 konferencjach oraz w Targach „Agrotravel 2017” w Kielcach, reprezentując Dolny Śląsk.
Po podsumowaniu przyszedł czas na refleksje i rekomendacje działań poprawiających proces wdrażania, których najważniejszymi są: jak najszybsze ogłoszenie konkursów grantowych i zamiaru realizacji operacji własnych, poprawa komunikacji między partnerami LGD, w tym większe zaangażowanie partnerów samorządowych w przekazywaniu informacji swoim mieszkańcom, głębsza analiza kryteriów stosowanych przez radę i kolejne próby ich udoskonalenia oraz organizacja systematycznych wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych dla członków LGD.

 

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -