Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

2018-02-15 12:27

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", który zaplanowaliśmy na dzień 21 lutego 2018 r. (środa), od godz. 14:00 w Hotelu „Pałac Krotoszyce” (sala konferencyjna nad basenem) w Krotoszycach.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Stowarzyszenia, ale również będziemy wdzięczni za uczestnictwo naszych beneficjentów i obecnych wnioskodawców. Na spotkanie zaprosiliśmy również przedstawicieli UMWD oraz sąsiednich LGD.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie lub mailem do dnia 19 lutego 2018 r.

Warsztat refleksyjny stanowi narzędzie do wykonania ewaluacji wewnętrznej. Zgodnie zapisami §5, ust. 1, pkt 23 umowy nr 00001-6933-UM0110004/15 z dnia 17.05.2016 r. dotyczącymi monitoringu i ewaluacji Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji LSR, m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać
za zadowalającą?
Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?
Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;
Sposób wykorzystania rekomendacji

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2018 roku.

Moderatorem warsztatów będzie Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. Ma duże doświadczenie w projektach związanych ze społecznościami lokalnymi i samorządami.