Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapytanie cenowe na przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych i moderowanie warsztatów dla społeczności lokalnej podczas prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

2015-06-15 10:22

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych i moderowanie warsztatów dla społeczności lokalnej podczas prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla nowego obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie (w skrócie LGD), obejmującego teren 14 gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, miasto Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja - gmina wiejska i miasto Złotoryja.

 

W zakres zadania będzie wchodziło:
1) Moderowanie warsztatów dla zespołu roboczego powołanego przez LGD do tworzenia LSR w celu opracowania diagnozy, analizy SWOT i celów strategii – minimum 5 warsztatów - spotkania dla max. 20 osobowych grup (obejmujących łącznie przedstawicieli z trzech grup: NGO, samorząd, biznes), prowadzący min. 2-3 trenerów, ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut).
LGD zapewnia przeprowadzenie rekrutacji uczestników, a także salę z wyposażeniem oraz poczęstunek dla uczestników tych spotkań.

2) Przeprowadzenie w każdej z 14 gmin wchodzących w skład LGD spotkania warsztatów/konsultacji społecznych. Spotkania dla max. 20 osobowych grup (obejmujących łącznie przedstawicieli z trzech grup: NGO, samorząd, biznes), prowadzący min. 2 trenerów, ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut). Przedmiotem warsztatów prowadzonych aktywnymi metodami pracy będą m.in.: analiza SWOT, określenie proponowanych celów i wskaźników realizacji celów LSR, określenie propozycji planu projektów priorytetowych, opracowanie analizy społeczno – ekonomicznych korzyści.
LGD zapewnia przeprowadzenie rekrutacji uczestników, a także salę z wyposażeniem oraz poczęstunek dla uczestników tych spotkań.

3) Opracowywanie wniosków z warsztatów oraz spotkań konsultacyjnych do wykorzystania w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wypracowane wnioski z poszczególnych spotkań po przeprowadzonym procesie konsultacyjnym mają posłużyć jako baza do opracowania celów i kierunków rozwoju w Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej w ramach PROW 2014-2020.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania,
b) Sprawnej i terminowej realizacji zamówienia;
c) Przeprowadzania bieżących konsultacji z zleceniodawcą;
d) Informowania o stanie prac, problemach występujących w trakcie ich prowadzenia;
e) Przekazania materiałów w umówionych terminach:
- w wersji papierowej - materiał przed wydrukiem musi zostać skonsultowany z Zarządem,
- na nośniku elektronicznym (CD-R, DVD-R).

Termin realizacji zadania:
30 września 2015r.