Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie drewnianych dyplomów - podziękowań

2015-05-06 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie drewnianych dyplomów - podziękowań

Przedmiot i warunki zamówienia:
Przedmiotem usługi jest projekt, wykonanie i dostarczenie folderu drewnianych dyplomów - podziękowań o następujących parametrach:

 nakład: 20 szt.
 rozmiar 25 cmx20 cm
 nadruk lub grawer na tabliczce aluminiowej
 projekt graficzny na podstawie dostarczonych materiałów

Cena powinna zawierać koszty transportu.

Termin realizacji zamówienia:
18.05.2015 r.

Kryterium oceny oferty:
Cena 100%
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.

Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” , mailowo lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska