Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE 0FERTOWE: Zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu studyjnego do LGD „Gorce Pieniny” w maju 2015 r.

2014-09-04 07:32

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu studyjnego do LGD „Gorce Pieniny” w maju 2015 r., który będzie finansowany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiot i warunki zamówienia:

Przedmiotem usługi jest organizacja wyjazdu studyjnego do LGD „Gorce Pieniny” obejmującego:

AUTOKAR + OPŁATY DROGOWE I PARKINGI

WYŻYWIENIE (1 X ŚNIADANIA, 2 X OBIAD, 1 X KOLACJA)

USŁUGA PILOTA – PRZEWODNIKA NA CAŁEJ TRASIE

2 X NOCLEGI (POKOJE 2,3 OSOBOWE Z ŁAZIENKAMI)

PRZEWODNICY MIEJSCOWI

UBEZPIECZENIE KL I NNW

BILETY WSTĘPU DO MIEJSC ZWIEDZANIA

Miejsca, które mają się znaleźć w programie:

Zwiedzanie zamków w Czorsztynie i Niedzicy, zapora w Niedzicy, źródła mineralne , basen w Pensjonacie u Gerwazego dofinansowany przez Stowarzyszenie LGD „Gorce Pieniny”, źródła mineralne Stefan i Michalina dofinansowany przez Stowarzyszenie LGD „Gorce Pieniny”,, plaża w Krościenku nad Dunajcem, wodny plac zabaw dofinansowane przez Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny”, pijalnia wód w Szczawnicy, promenada, góry 3 Korony, kolejka krzesełkowa na Palenicę.

Termin realizacji zamówienia:

Maj 2015

Kryterium oceny oferty:

Cena 100%

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.

Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 19 września 2014 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, mailowo lubpocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska