Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla nowego obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie

2015-04-20 03:25

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla nowego obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie (w skrócie LGD), obejmującego teren 14 gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, miasto Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja - gmina wiejska i miasto Złotoryja.

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (w skrócie LSR) na lata 2016-2023 należy wykonać w dwóch etapach:

1. Etap I w terminie do dnia 22.05.2015 r. obejmuje:

1) Przeprowadzenie 3 spotkań konsultacyjnych (warsztatów/szkoleń/konferencji), które mają posłużyć diagnozie, określeniu grup defaworyzowanych wymagających wsparcia w dalszych etapach tworzenia i realizowania LSR, w miesiącu maj 2015r. (szczegółowe terminy i miejsca uzgodnione z LGD w trakcie podpisywania umowy). Metody pracy warsztatowej: np. kreatywne myślenie, konferencje „Open Space”. Warsztaty dla 20-50 osobowych grup (obejmujących łącznie przedstawicieli z trzech grup: NGO, samorząd, biznes), prowadzący min. 2-3 trenerów, ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut). Sporządzenie wniosków do wykorzystania w LSR, na podstawie wyników pracy podczas tych spotkań a także z wykorzystaniem danych otrzymanych od LGD, np. ankiet).
LGD zapewnia przeprowadzenie rekrutacji uczestników, a także salę z wyposażeniem oraz poczęstunek dla uczestników spotkań.

2) Sporządzenie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR z opisem metod zaangażowania (opisane metody zaangażowania wymagają uzasadnienia) i określeniem grup docelowych, do których metody te będą kierowane dla każdego etapu wraz z harmonogramem kolejnych spotkań. Plan powinien zawierać opis zaangażowania społeczności lokalnej w proces realizacji strategii z określeniem defaworyzowanych grup docelowych, do których metody te będą kierowane podczas monitorowania i oceny realizacji LSR, jej aktualizacji oraz opracowania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru. Ponadto należy oszacować budżet na zrealizowanie zaproponowanych narzędzi partycypacyjnych i ich składników.

3) Opracowanie strategii komunikacji między LGD a społecznością lokalną.

2. Etap II w terminie do dnia 15.09.2015 r. obejmuje:

1) Przeprowadzenie w każdej z 14 gmin wchodzących w skład LGD dwóch spotkań warsztatów/konsultacji społecznych i opracowanie wniosków do wykorzystania w LSR. Spotkania dla max. 20 osobowych grup (obejmujących łącznie przedstawicieli z trzech grup: NGO, samorząd, biznes), prowadzący min. 2 trenerów, ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut). Przedmiotem warsztatów prowadzonych aktywnymi metodami pracy będą m.in.: analiza SWOT, określenie proponowanych celów i wskaźników realizacji celów LSR, określenie propozycji planu projektów priorytetowych, opracowanie analizy społeczno – ekonomicznych korzyści.
LGD zapewnia przeprowadzenie rekrutacji uczestników, a także salę z wyposażeniem oraz poczęstunek dla uczestników tych spotkań.

2) Konsultacje proponowanego przez wykonawcę dokumentu z Lokalną Grupą Działania – podczas minimum 5 spotkań konsultacyjnych z zespołem roboczym powołanym przez LGD do tworzenia LSR - spotkania dla max. 20 osobowych grup (obejmujących łącznie przedstawicieli z trzech grup: NGO, samorząd, biznes), ), prowadzący min. 2-3 trenerów, ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut).
LGD zapewnia przeprowadzenie rekrutacji uczestników, a także salę z wyposażeniem oraz poczęstunek dla uczestników tych spotkań.

3) Opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami (Lokalna Strategia Rozwoju powinna zostać opracowana w oparciu o Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zredagowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i we współpracy z organami LGD Partnerstwa Kaczawskiego.
Strategia zawierać będzie przynajmniej następujące elementy:
a) analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń;
b) opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów lub rezultatów. W odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych EFSI;
c) opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii;
d) plan działania wskazujący, w jaki sposób cele przekładają się na działania;
e) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji;
f) plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI.

Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania,
b) Sprawnej i terminowej realizacji zamówienia;
c) Przeprowadzania bieżących konsultacji z zleceniodawcą;
d) Informowania o stanie prac, problemach występujących w trakcie ich prowadzenia;
e) Zapewnienia wglądu do dokumentacji związanej z realizacją zamówienia;
f) Przekazania materiałów w terminach przypisanych do poszczególnych etapów:
- w wersji papierowej - materiał przed wydrukiem musi zostać skonsultowany z Zarządem,
- na nośniku elektronicznym (CD-R, DVD-R).
g) Przekazania Stowarzyszeniu LGD Partnerstwo Kaczawskie praw autorskich do wykonanych efektów analiz i opracowań.

Termin realizacji zadania:
- I ETAP – 22 maja 2015r.
- II ETAP – 15 września 2015r.

Oferta powinna zawierać:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim.
2) Do ofert należy dołączyć:
a) wycenę zamówienia w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji zadań tj. I, II, (podanie odrębnych wycen);
b) wyszczególnienie wszystkich kosztów wynikających z kompleksowej realizacji zamówienia, wykaz doświadczeń w sporządzaniu dokumentacji diagnostycznej, badawczej i strategicznej;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za koordynowanie zadań. Podanie informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia;
d) podanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań z podziałem czasowym dla każdego z etapu.

Kryterium oceny oferty:
Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Na wybór oferty wpływ będą miały następujące kryteria:
a) Cena – gwarancja nie zmienności oferty do końca realizacji zadania – 60%;
b) Doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych, w tym w realizacji podobnych zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 lub przygotowywania innych strategii np. dla samorządów i innych partnerstw oraz kwalifikacje i doświadczenie składu osobowego odpowiedzialnego za realizację zadania w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz przeprowadzaniu warsztatów/konsultacji - 40%.

Informacje dodatkowe:
1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia
4. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę wycenioną tylko w cenie brutto na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) łącznie za wykonanie całego zakresu zapytania oraz w rozbiciu na etapy.
5. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz przeprowadzaniu warsztatów/konsultacji.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.
7. Cena za wykonanie usługi obejmować powinna całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi (m.in. koszty przejazdów, koszty materiałów niezbędnych do wykonania usługi i inne niezbędne).
8. Forma płatności - po wykonaniu usługi i protokolarnym odbiorze zamówionego dokumentu - przelew bankowy w terminie 21 dni.
9. Dodatkowych informacji udziela dyrektor biura LGD: Gabriela Męczyńska., tel. 76 8728718, e-mail lgd.kaczawskie@gmail.com.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do 24 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00, w biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie", 59-407 Mściwojów 45a – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgd.kaczawskie@gmail.com. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska