Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA CATERINGOWA DLA 70 OSÓB

2015-04-07 12:59

ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi cateringowej dla 70 osób w dniu 21.05.2015 r. podczas konferencji podsumowującej Program Leader w Partnerstwie Kaczawskim.
Przedmiot i warunki zamówienia:
Przedmiotem usługi jest przygotowanie, dostarczenie i obsługa cateringu dla 70 osób obejmującego :
- Serwis kawowy w tym: kawa, herbata, cytryna cukier, mleko, woda soki, ciasto ( 2 przerwy kawowe)
- Zimne przekąski

Termin realizacji zamówienia:
21 maj 2015 r.
Kryterium oceny oferty:
Cena 100%
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.

Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska