Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE: WYKONANIE PRZYPINEK OKRĄGŁYCH ZAPINANYCH NA AGRAFKĘ

2015-01-26 07:11

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przypinek okrągłych mocowanych na agrafkę.

Przedmiot i warunki zamówienia:

Przedmiotem usługi jest projekt, wykonanie przypinek okrągłych mocowanych na agrafkę o następujących parametrach:

wymiary: średnica 74mm – 78mm

ilość: 150 szt – 100 szt jeden wzór i 50 szt drugi wzór

materiał: metal lub aluminium pokryty folią

kolor: pełen kolor ( CMYK 4/0 )

druk jednostronny

zapięcie na agrafkę

opracowanie graficzne: na podstawie udostępnionego tekstu

Cena powinna zawierać koszty transportu.

Termin realizacji zamówienia:

Kwiecień 2015 r.

Kryterium oceny oferty:

Cena 100%

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.

Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 28 stycznia 2015 r. do godz. 12.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” lubpocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

..........................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

..........................................................................
(adres zamieszkania/siedziby wykonawcy)

..........................................................................
(telefon, e-mail)

OFERTA

dla

Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące projektu, wykonana i dostarczenia toreb lnianych promocyjnych.

Kwota wykonania zamówienia zgodnego z zapytaniem ofertowym………………… zł brutto (słownie:……………………………………………..).
2. Proponowana cena brutto za wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiający ponosi w przypadku wyboru przedłożonej oferty,
3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 kwiecień 2015 r.
5. Akceptuję warunki płatności – 30 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury Zamawiającemu.
6. Oświadczam, że:
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i w pełni ją akceptuję.

……………………………………

/Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/