Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE: PILOT KACZAWSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO

2015-01-19 08:06

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
59-407 Mściwojów 45A
NIP 6951489860
REGON 020871854
tel./fax.: 768728718
e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com
http://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Pilota Kaczawskiego Rajdu Rowerowego Kaczawskiego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OBEJMUJE:

Zapewnienie obsługi przewodnickiej, na podstawie posiadanych kwalifikacji

Zapewnienie podstawowej opieki medycznej, tj. posiadanie apteczki

Opracowanie opisu atrakcji turystycznych znajdujących się na trasie rajdu oraz jego ustny przekaz uczestnikom podczas rajdu,

Pilotowanie grupy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i obowiązującym prawem

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1) termin rajdu: maj/czerwiec 2015 r. (sobota),

2) czas trwania rajdu: 1 dzień

3) ilość grup/uczestników: 50 osób rozdzielonych na 2 grupy ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

4) uczestnicy: lokalni mieszkańcy

5) długość tras rajdu: ok. 40 km,

6) przebieg tras rajdu (z uwzględnieniem atrakcji turystycznych: zabytków, rezerwatów, itp)

7) Zamawiający zapewnia: rekrutację i ubezpieczenie uczestników, poczęstunek oraz rezerwację miejsca postoju głównego.

Kryterium oceny oferty:

Doświadczenie w organizacji podobnych imprez turystycznych - 40%

Cena - 60%

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.

Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 26 stycznia 2015 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” lubpocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

..........................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

..........................................................................
(adres zamieszkania/siedziby wykonawcy)

..........................................................................
(telefon, e-mail)

OFERTA

dla

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące

Pilot Kaczawskiego Rajdu Rowerowego

Kwota wykonania zamówienia zgodnego z zapytaniem ofertowym ……………zł brutto (słownie: ………………………..).
2. Proponowana cena brutto za wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiający ponosi w przypadku wyboru przedłożonej oferty,
3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie maj / czerwiec 2015 r.
5. Akceptuję warunki płatności – 30 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury Zamawiającemu.
6. Oświadczam, że:
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i w pełni ją akceptuję.

……………………………………

/Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/