Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE: OBSŁUGA KACZAWSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO

2015-01-19 07:30

Mściwojów, dnia 19.01.2015 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
59-407 Mściwojów 45A
NIP 6951489860
REGON 020871854
tel./fax.: 768728718
e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com
http://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Obsługę Kaczawskiego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OBEJMUJE:

przygotowanie trasy i naniesienie trasy rajdu na mapę w formie papierowej,

przygotowanie konkursów wiedzy o trasie i regionie

przygotowanie zestawu gier i zabaw integracyjnych

przygotowanie miejsca na ognisko i pomoc techniczna w trakcie pikniku

zabezpieczenie nagłośnienia w trakcie pikniku

posprzątanie miejsca po pikniku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1) termin rajdu: maj/czerwiec 2015 r. (sobota),

2) czas trwania rajdu: 1 dzień

3) ilość grup/uczestników: 50 osób rozdzielonych na 2 grupy ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

4) uczestnicy: lokalni mieszkańcy

5) długość tras rajdu: ok. 40 km,

6) przebieg tras rajdu (z uwzględnieniem atrakcji turystycznych: zabytków, rezerwatów, itp)

7) Zamawiający zapewnia: rekrutację i ubezpieczenie uczestników, poczęstunek oraz rezerwację miejsca postoju głównego.

Kryterium oceny oferty:

Doświadczenie w organizacji podobnych imprez turystycznych - 40%

Cena - 60%

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.

Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 23 stycznia 2015 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” lubpocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia

Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

..........................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

..........................................................................
(adres zamieszkania/siedziby wykonawcy)

..........................................................................
(telefon, e-mail)

OFERTA

dla

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące Obsługi Kaczawskiego Rajdu Rowerowego

Kwota wykonania zamówienia zgodnego z zapytaniem ofertowym 300 zł brutto (słownie: trzysta zł).
2. Proponowana cena brutto za wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiający ponosi w przypadku wyboru przedłożonej oferty,
3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie maj / czerwiec 2015 r.
5. Akceptuję warunki płatności – 30 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury Zamawiającemu.
6. Oświadczam, że:
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i w pełni ją akceptuję.

……………………………………

/Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/